Blogit

Tutkimus: Etätyö parantaa työmotivaatiota ja tuottavuutta

Suomalaisten mahdollisuus tehdä etätyötä näyttäisi DNA:n teettämän kyselytutkimuksen mukaan vähentyneen verrattuna viime vuoteen. Etätyötä tekevät kokevat sen kuitenkin parantavan selvästi työssä jaksamista, työmotivaatiota ja myös työn tuottavuutta.

DNA:n teettämässä kyselytutkimuksessa selvitettiin suomalaisten suhtautumista ja mahdollisuuksia etätyöhön. Kyselytutkimuksen tulokset yllättävät, sillä etätyön mahdollisuus tuntuu vähentyneen viime vuonna tehtyyn kyselyyn verrattuna.

Kun viime vuonna kyselyyn vastanneista työssäkäyvistä suomalaisista 45 prosentilla oli mahdollisuus tehdä työssään etätyötä, tänä vuonna etätyömahdollisuus oli enää 39 prosentilla.

Eniten etätyön mahdollisuus väheni miehillä, joilla se tippui vuodessa 10 prosenttiyksikköä 42 prosenttiin. Miehet voivat kuitenkin tehdä etätöitä edelleen naisia enemmän, sillä naisista etätyön mahdollisuus oli tänä vuonna 37 prosentilla työssäkäyvistä vastaajista.

"Etätyön tekeminen kyllä onnistuu, jos siihen panostetaan ennakkoluulottomasti. Nykytekniikan avulla etätyötä voitaisiin tehdä huomattavasti useammissa ammateissa ja tehtävissä kuin nykyisin tapahtuu. Tärkein muutos on kuitenkin asenteissa: pitää luottaa ihmisten haluun tehdä tuloksia ja antaa heille mahdollisuuksia toteuttaa niitä selkeiden tavoitteiden kautta", uskoo DNA:n henkilöstöjohtaja Marko Rissanen.

Tekniikka ei useimmiten ole esteenä etätyön tekemiselle, sillä valtaosa niistä, joilla on mahdollisuus etätöihin, kertoo, että heillä on myös siihen hyvin soveltuvat laitteet.

Etätyötä tekevät kokevat sen parantavan oman työn tuottavuutta

Kyselyyn vastanneista etätyötä tekevistä peräti 76 prosenttia koki etätyön parantavan selvästi työn tuottavuutta. Vielä useamman eli 81 prosentin mielestä etätyömahdollisuus parantaa työssä jaksamista ja työmotivaatiota.

"Ne, joilla on mahdollisuus tehdä etätöitä, kokevat sen omaa työtään rikastuttavana asiana. Myönteiset mielikuvat etätyön hyödyistä yhdistävät kaikkia ammattiryhmiä", sanoo kyselyn toteuttaneen Nepa Insight Oy:n tutkija Maris Tuvikene.

Etätöitä tehdään enimmäkseen kotona: lähes kaikki niistä joilla on etätyöhön mahdollisuus, kertovat tekevänsä näin. Noin viidesosa kertoo tehneensä etätöitä joskus myös ulkomailla tai mökillä. Julkisissa liikennevälineissä etätöitä tekee vähintään joskus joka viides, kahviloissa joka kuudes.

Nuorilla vähiten mahdollisuuksia etätyöhön

Etätyömahdollisuudet paranevat työuran edetessä ja parhaat mahdollisuudet siihen on 55-64-vuotiailla, joista etätyötä voi kyselyn perusteella tehdä vajaa puolet (47 %). Nuorimmista eli 15-24-vuotiaista työssäkäyvistä vain reilulla viidesosalla (22 %) on mahdollisuus etätyöhön. Urallaan nopeasti nousevasta ikäluokasta, eli 25-34-vuotiaista, 37 prosentilla on mahdollisuus tehdä töitä etänä.

Iän lisäksi ammattiasema vaikuttaa etätyön mahdollisuuteen. Ylemmistä toimihenkilöistä tai johtavassa asemassa olevista vastaajista valtaosalla on etätyömahdollisuus, toimihenkilöistä noin puolella. Työntekijöistä etätyömahdollisuus on kyselyyn vastanneista vain viidesosalla.

Kyselytutkimuksen toteutti DNA:n toimeksiannosta Internet-paneelitutkimuksena Nepa Insight Oy maaliskuussa 2018. Kyselyn kokonaisvastaajamäärä oli 1018, joista työssäkäyviä 501. Tutkimuksen vastaajajoukko edustaa 15-74-vuotiaita suomalaisia iän ja sukupuolen mukaan.

LIITE: Raporttikooste

Avainsanat:

etätyö tutkimus työilmapiiri mutkaton työ työpaikat Töitä ja oppimista

Tuoreimmat artikkelit ja blogit

7/2024 Artikkelien toimitus

Mihin kahden gigan kaapelikaistaa tarvitaan? Yli 100 000 kotitaloutta voi jo nauttia DNA:n huippunopeasta netistä

Artikkeli
6/2024 Julia Arko

DNA:laiset saivat suunnitella oman toimistonsa: ”Mielipiteitämme kysyttiin alusta asti”

6/2024 Samu Malmelin

Kodissani on DNA taloyhtiönetti – näin se toimii

Artikkeli
5/2024 Artikkelien toimitus

Huoli lasten älylaitteiden käytöstä on kasvanut