ASIANTUNTIJAPALVELUT

Asiantuntijaosaamisella paras hyöty teknisistä ratkaisuista

Teknisistä ratkaisuista saa parhaan hyödyn ja tuen liiketoiminnalle, kun ratkaisuja suunnittelevat ja kehittävät asiakaskohtaiset ratkaisut tuntevat asiantuntija. Teknisten ratkaisujen täydentämiseksi tarjoamme asiantuntijapalveluita. Hyödyntämällä asiantuntijapalveluitamme asiakkaidemme työntekijät voivat keskittyä ydinliiketoiminnan tukemiseen ja kehityksen ohjaamiseen. Asiantuntijamme tuovat panoksensa myös tulevaisuuden ratkaisujen kehittämiseksi.

 

Asiakassuhdepäällikkö (CRM)

DNA Asiakassuhdepäällikkö (Customer Relations Manager) on palvelu, jolla hallitsette palvelukokonaisuuttanne paremmin ja henkilökohtaisemmin. Palvelu otetaan käyttöön siirryttäessä toimitusprojektista ylläpitovaiheeseen.

Palvelun keskeinen osatekijä on nimetty asiakassuhdepäällikkö, joka työskentelee edunvalvojananne DNA:n organisaatiossa ja vastaa DNA Business -palveluidenne toimivuudesta ja laadusta, palvelutasojen ja mahdollisten poikkeamien seurannasta ja raportoinnista sekä asiakastyytyväisyydestä.

Asiakassuhdepäällikkö koordinoi tarvittaessa asiakkuudenhallintaa eri DNA:n yksiköiden ja toimintojen välillä. Standardiraportointi sisältää palvelukohtaiset SLA-, tekniset- ja laskutusraportit.

Harkitsetko? Ota yhteyttä!

Jätä yhteydenottopyyntö

Asiakassuhdepäällikön tehtävät:

 • Työskentelee nimettynä edunvalvojananne DNA:n organisaatiossa
 • Vastaa käyttämienne DNA Business -palveluiden laadunseurannasta ja asiakastyytyväisyydestä
 • Hallinnoi säännölliset seurantapalaverit ja niihin liittyvän dokumentaation DNA:n määrittelemän standardiraportoinnin mukaisesti:
 • Kokousjärjestelyt ja –asiakirjat
 • SLA-raportointi ja poikkeamakäsittely
 • Käytettävyys-, suorituskyky- ja tietoturvaraportointi
 • Laskutus- ja sopimusasiat 
 • Vastaa tarvittaessa palvelupyyntöjen ratkaisun koordinoinnista ja koordinoi mahdollisen eskaloinnin etenemisestä DNA-palveluprosessien mukaisesti
 • Vastaa asiakassuhteen kehityksestä yhteistyössä vastuumyyjän kanssa

Täydennä palvelua

Palvelua voidaan haluttaessa täydentää mm. seuraavilla erillisinä myytävillä ja dokumentoiduilla palveluilla:

Tekninen palvelupäällikkö (TSM)

DNA Tekninen palvelupäällikkö (Technical Service Manager) kehittää palveflukokonaisuutta saadaksenne DNA:n palveluista liiketoiminnallenne tehokkaammin lisäarvoa. Palvelu on suunniteltu tilanteisiin, joissa ICT-palvelut vaativat erityistä jatkokehitystä ja seurantaa. Se sisältää niin dataratkaisut, palvelinkeskuspalvelut, viestintäratkaisut kuin yritysverkkopalvelut.

Tekninen palvelupäällikkö hallitsee asiakkaan palveluympäristön teknisen toteutuksen ja liiketoimintakriittisyyden. Hän seuraa ja analysoi palveluidenne toimintaa mahdollisten kehityskohteiden löytämiseksi.

Palvelun sisältö sovitetaan tarpeisiinne ja käytössänne oleviin DNA:n palveluihin ja se tuo käyttöönne nimetyn teknisen edustajan DNA:n organisaatiossa.

Tekninen palvelupäällikkö avustaa myös mahdollisuuksien mukaan kriittisissä P1-häiriötilanteissa normaalien Service Desk -prosessien lisäksi, varmistaa parhaiden käytäntöjen mukaisen toiminnan ja resurssien optimoinnin vikojen selvittämiseksi sekä antaa tarvittaessa lisätietoja häiriöiden statuksesta nimeämillenne yhteyshenkilöille.

Harkitsetko? Ota yhteyttä!

Jätä yhteydenottopyyntö

Teknisen palvelupäällikön tehtävät:

 • Valmistelee ja järjestää sovitun aikataulun mukaiset tekniset seuranta- ja/tai kehityspalaverit

 • On nimetty kontaktinne jäljempänä kuvattuihin teknisiin asioihin liittyen

 • Vastaa palvelukokonaisuuden kehityksestä

 • Analysoi käytössänne olevia palveluita

 • Edustaa yritystänne DNA:n organisaatiossa teknisissä kehitysasioissa

 • Ylläpitää teknisiä dokumentteja

 • Järjestää koulutuksia sovitun mukaisesti

 • Koordinoi kriittisien vikatilanteiden viankorjausta

 • Toimii yhteyshenkilönänne monitoimittajaympäristössä sovitun mukaisesti

Täydennä palvelua

Palvelua voidaan täydentää mm. seuraavilla lisäpalveluilla:

Palvelujen kehittäminen 

Vastaa asiakasympäristönne DNA:n palveluita koskevan teknisen kehityssuunnitelman laatimisesta kanssanne. Kehityskohteita nousee esille niin tarpeistanne kuin teknisen palvelupäällikön havainnoista.

Palvelujen analysointi 

Tekninen palvelupäällikkö analysoi systemaattisesti palveluiden raportteja ja koostaa säännöllisesti asiantuntijanäkemyksen, jossa hyödynnetään myös tunnistettuja parhaita käytäntöjä, jotka DNA on oppinut teknologiakumppaneiltaan sekä muilta asiakkailta. Raporttien analysoinnin tavoitteena on palveluiden laadun varmistaminen ja jatkuva kehitys. 

Teknisen koulutuksen järjestäminen

Tekninen palvelupäällikkö järjestää DNA:n asiakasjärjestelmien ja palveluiden käyttökoulutusta.

Palvelujen muutoshallinta

Tekninen palvelupäällikkö voi osallistua ympäristössänne tehtävien merkittävien DNA-palveluita koskevien muutosten hallintaan normaalien muutoshallintaprosessien lisäksi. 

Disaster recovery -testaus

Avustaa asiakkaan palveluiden vikasietoisuuden ja palautumisen testauksessa ennalta sovitun testisuunnitelman mukaisesti. Osallistuu esimerkiksi palvelinkeskuspalveluiden varmistusten vuosittaiseen palautumisten ja toipumissuunnitelman testaamiseen.

Monitoimittajaympäristö

Tekninen palvelupäällikkö voi huolehtia, että monitoimittajaympäristössä on luotu tarvittavat toimintatavat ja sitoumukset laadukkaan asiakaspalvelun varmistamiseksi. Lisäksi hän voi huolehtia, että yhteistyö, palvelujenhallinta ja tiedonkulku toimivat sujuvasti.

Keskeiset edut:

 • Ratkaisujen toteutus nopeutuu ja laatu paranee
 • Tiedon välittämiseen ei tarvitse käyttää aikaa
 • Yksi rajapinta

Esimerkki muutostilanteesta

 1. Yrityksellänne on muutostarve, joka vaatii toimenpiteitä useammalta eri toimittajalta.
 2. Esitätte yhden muutospyynnön DNA:lle. 
 3. Tekninen palvelupäällikkö koordinoi erikseen sovitun mukaisesti muutoksen suunnittelun ja toteutuksen muiden palveluntarjoajien kanssa.
 4. Tekninen palvelupäällikkö raportoi teille muutostyön etenemisestä.

Esimerkki häiriötilanteesta

 1. Jokin osapuoli havaitsee palveluissanne häiriön.
 2. Tekninen palvelupäällikkö käynnistää sovitusti yhden korjausprosessin muiden palveluntarjoajien kanssa ongelman kokonaisvaltaisen ratkaisun löytämiseksi.
 3. Teidän ei tarvitse toimia tiedon välittäjän eri toimijoiden välillä.
 4. Tekninen palvelupäällikkö raportoi teille muutostyön etenemisestä.

Projektipäällikkö (PM)

DNA Projektipäällikkö (Project Manager) varmistaa tilattujen palveluiden toimituksen aikataulussa suunnitellusti ja hallitusti tarkoituksena tuoda etua niin käytetyssä ajassa, kustannuksissa kuin laadussa. Palvelu tarjotaan yhdessä DNA:n palveluvalikoiman kanssa.

DNA Projektipäällikön tehtävänä on varmistaa korkea asiakastyytyväisyys sekä hankkeen toteutumisen seurauksena positiivinen asiakaskokemus.

Harkitsetko? Ota yhteyttä!

Jätä yhteydenottopyyntö

DNA Projektipäällikön tehtävät:

 • Ottaa uuden projektin haltuun ja ohjaa projektin tehtäviä
 • Toimii sekä yrityksenne että kolmannen osapuolen yhteyshenkilönä koko projektin ajan
 • Varmistaa projektisuunnitelman mukaisen oikea-aikaisen toimituksen huomioiden liiketoimintanne tarpeet sekä vähentää viiveiden riskejä
 • Seuraa hanketta koko projektin keston ajan ja varmistaa hankkeen oikeellisuuden
 • Varmistaa, että roolit ja vastuut on kuvattu sekä selkeästi tiedotettu eri osapuolille
 • Toimittaa projektin poikkeuksista ja pääkohdista tietoja säännöllisesti niin että hankkeen kaikki osapuolet ovat aina tietoisia projektin etenemisestä 
 • Käyttää parasta saatavilla olevaa dokumentaatiota ja projektin toimitusjärjestelmiä, jotka perustuvat DNA projektipäälliköiden laajaan kokemukseen alalla


Projektinhallintapalveluiden palveluvalikoima:

Projektinhallintapalveluiden palveluvalikoima koostuu seuraavista:

 • Projektikuvaus 
 • Projektin käynnistyskokous 
 • Projektisuunnitelma-päivitys ja jakelu projektin edistyessä
 • Toistuvat projektiryhmäkokoukset 
 • Toistuvat projektin ohjausryhmän kokoukset
 • Poikkeama- ja edistymisraportit 
 • Dedikoitu palvelun toteutussuunnitelma, jos ei sisälly projektisuunnitelmaan
 • Projektin loppuraportti 
 • Projektin asiakastyytyväisyyskysely 
 • Projektin organisointitehtävät ja dokumentointi

Harkitsetko? Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä yrityksellesi sopiva ratkaisu.