DNA Oyj:n asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

DNA Oyj

PL 10
01044 DNA

Läkkisepäntie 21
00620 Helsinki

Y-tunnus 0592509-6
Vaihde: 044 0440
Asiakaspalvelu: 044 144 044

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Jyrki Kinnunen
puh. 044 0440 (DNA Oyj:n vaihde)

Rekisterin nimi

DNA:n asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Asiakassuhde

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteritietoja voidaan käyttää DNA Oyj:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden (jäljempänä yhdessä DNA) ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tarjonnan kohdistamiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä markkinatutkimukseen ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisteritietoja voidaan käyttää DNA:n ja asiakkaan väliseen markkinointiin (ml. sähköinen suoramarkkinointi) ja sen kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa. Markkinointi voi koskea myös DNA:n kumppaneiden tuotteita tai palveluita. Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi.

Asiakkaan ottaessa yhteyttä asiakaspalveluun puhelut voidaan nauhoittaa ja muu viestintä, kuten sähköposti- tai tekstiviestit tallentaa. Nauhoitettua tai muuten tallennettua viestintää voidaan käyttää asiakaspalvelutapahtumien todentamiseen ja asiakaspalveluhenkilöstön koulutukseen. Tallenteet tuhotaan, kun niitä ei enää tarvita edellä mainittuihin tarkoituksiin. Ainoastaan asiakastietojen käsittelyyn oikeutetut henkilöt käsittelevät tallennettua viestintää.


Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää DNA:n asiakkaista ja DNA:n palveluiden käyttäjistä seuraavia tietoja:

Asiakkaan perustiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kielitiedot, henkilötunnus ja asiakastunnus tai -tunnukset
• Mahdollisen käyttäjän nimi- ja osoitetiedot ja syntymäaika
• Yritysasiakkailta yrityksen yhteyshenkilön ja käyttäjien tiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä tehtävä ja asema yrityksessä)
• Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilatut liittymät, palvelut, laitteet, sopimussuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärä, liittymän ja palveluiden avaus- ja irtisanomispäivämäärät, tilauksen arvo, tilaus- ja toimituspäivä, peruutus- ja palautustiedot, mahdollinen rekisteröityminen etusopimukseen, MatkaTV -palvelun käyttäjätunnus, SIM-kortin numero, päätelaitteen IMEI-koodi tai muu vastaava tunniste, palvelujen käyttö- ja saatavuusosoite
• Asiakashistoria kuten palvelumuutokset, asiakkaan yhteydenotot, tarjous-, tilaus- ja sopimustiedot
• Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
• Asiakaspuheluiden nauhoitus ja muun asiakaspalvelutilanteeseen liittyvän viestinnän tallennus
• Laskutustapatieto, laskutusyhteystiedot ja muut laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
• Luettelotietojen julkaisukielto
• Asiakkaan itsensä antamat tai muutoin asiakkaan suostumuksella kerätyt lisätiedot (esim. asiakaskyselypalautteet, asiakkaan mielenkiinnon kohteet)
• Eri palveluissa ja kanavissa tapahtuvan viestinnän ja palvelu- ja sisältökäytön käyttö- ja asiointitiedot (esim. palvelun ominaisuuksien käyttö-, haku- ja selaustiedot)
• Rekisterin sisältämistä tiedoista koostetut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta relevantit asiakasta koskevat tiedot

 

Rekisteritietojen tietolähde

Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä, palveluita käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä tai rekisteröidyn suostumuksella (esim. evästeitä käyttämällä). Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää väestörekisteristä, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä sekä muista kolmansien osapuolten rekistereistä.

Tietojen luovutus

DNA voi luovuttaa rekisteritietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Rekisteritietoja voidaan luovuttaa säännönmukaisesti tilaajaluettelossa ja numeropalveluissa julkaistavaksi, ellei asiakas ole julkaisemista kieltänyt.

Tietojen käsittelyn teknisen tai operatiivisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita DNA:n alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. DNA voi myös käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tällöinkin DNA huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Asiakasrekisterin luottamuksellisuus

Koko DNA:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Asiakassuhteen päätyttyä asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on henkilörekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

DNA Oyj
PL 10
01044 DNA

Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee DNA:n asiakasrekisterin rekisteritietoja.