EU-roaming

Suomeksi In English

Roamingpriser inom EU-området och policyn om skälig användning gällande DNA:s konsumentprodukter

Den nedan beskrivna prissättningen och policyn om skälig användning tillämpas på EU/EES-området för DNA:s konsumentabonnemang tillsvidare fr.o.m. 1.1.2023. 

När EU-roamingen är skälig och tillfällig, debiteras inrikespris för mobilkommunikation inom EU/EES-området. Inrikespriset är abonnemangstypens enhetspris för samtal, SMS och dataöverföring som kunden betalar för mobilkommunikation i Finland. Samtal och meddelanden från Finland till utlandet debiteras alltid enligt en separat prislista.

I vissa abonnemangstypers månadsavgift ingår obegränsad dataöverföring förutom i Finland även inom Norden (Sverige, Norge, Danmark) och Baltikum (Estland, Lettland, Litauen). Dataöverföring inom dessa områden förbrukar inte abonnemangets EU-datapaket. Mer information om dessa abonnemangstyper hittar du nedan under punkten Obegränsad dataöverföring i Finland, Norden och Baltikum.

Vad är skälig användning av roamingtjänster?

För samtal, SMS och MMS finns ej någon separat månadskvot för skälig EU-roaminganvändning. Som gräns för skälig användning tillämpas samma gränser som för skälig användning inom Finland.
Som skälig dataöverföring inom EU/EES-området anses den mängd som inkluderas i den abonnemangstypsmässiga månadskvoten för EU-dataöverföring, dvs. EU-datapaketet. Månadskvoter för skälig användning för DNA-telefonabonnemang och mobila bredbandstjänster finns listade i nedanstående tabeller som gigabytes (1 GB = 1000 megabytes) per månad.

Telefonabonnemangens EU-datapaket

DNA-telefonabonnemangens EU-datapaket som gigabytes (=1000 megabytes) per månad.

Abonnemang EU-datapaket(GB/månad)
DNA Jämpti 12
DNA Jämpti 4G 17
DNA Jämpti 5M 15
DNA Jämpti Lite 9
DNA Jämpti Mini 7
DNA Kelloliittymä 18
DNA Max 4G Rajaton 45
DNA Nopea 4G Jämpti 25
DNA Nopea 4G Paketti 26
DNA Nopea 4G Rajaton 32
DNA Nopea 4G Rajaton Lite 27
DNA Nopea 4G Rajaton Plus 32
DNA Rajaton 5G 1000M 45
DNA Rajaton 5G 400M 34
DNA Rajaton 5G 200M 31
DNA Paketti 17
DNA Paketti 10M 200 22
DNA Puhe Plus 8
DNA Rajaton 23
DNA Rajaton 200M 30
DNA Rajaton 4G 31
DNA Rajaton 4G 10M 25
DNA Rajaton 4G Super 36
DNA Rajaton 4G Teho 27
DNA Rajaton 4G Teho Extra 27
DNA Super 4G Rajaton 36
DNA SuperÄlypaketti 1M 200 11
DNA SuperÄlypaketti 1M 350 16
DNA SuperÄlypaketti 4G 200 22
DNA Äly 50M 18

För dataöverföring som överskrider EU-datapaketets månadskvot debiteras, förutom inrikespris, även EU-tilläggsavgift (2,232 €/GB).

 
Mobila bredbandsabonnemangens EU-datapaket

 

DNA-mobila bredbands EU-datapaket som gigabytes (1 GB = 1000 megabytes) per månad.

Abonnemang EU-datapaket (GB/månad)
DNA Liikkuva 5G 1000M 41
DNA Liikkuva 5G 400M 32
DNA Liikkuva 4G 200M  27
DNA Liikkuva 4G 100M  23
DNA Liikkuva 50M 18
DNA Matkanetti 4G Max 41
DNA Matkanetti 4G Super 32
DNA Perusnetti 4G 14
DNA Perusnetti 4G Plus 16
DNA Supernetti 4G 27
DNA Tablettinetti 4G 3
DNA Tehonetti 4G 20
DNA Veppi 4G 18
DNA Veppi 4G Super 27
DNA Veppi 4G Teho 18

 

Obs! Angående abonnemangen DNA Supernetti 4G, DNA Tehonetti 4G, DNA Perusnetti 4G Plus, DNA Perusnetti 4G, DNA Tablettinetti 4G, DNA Veppi 4G, DNA Veppi 4G Super, DNA Veppi 4G Teho: Roamingen är blockerad som standard, men abonnemanget fungerar på Åland. Om kunden vill använda abonnemanget utomlands, bör tillgång till roaming separat beställas från DNA:s kundtjänst. Samtidigt aktiveras för abonnemanget en roaming-saldogräns enligt kundens önskemål.  

För dataöverföring som överskrider EU-datapaketets månadskvot debiteras, förutom inrikespris, även EU-tilläggsavgift (2,232 €/GB).  

Prepaid-abonnemangens EU-datapaket

DNA Prepaid-abonnemangens EU-datapaket som gigabytes (1 GB = 1000 megabytes):

Abonnemang

EU-datapaket

DNA Super Prepaid

0,32 GB/dag

DNA Rajaton Prepaid

0,32 GB/dag

DNA Prepaid

0,32 GB/dag

 

 

 

Laddningsbara paket

EU-datapaket

Tehonetti 30 dag

6,5 GB/30 dag

Hypernetti 30 dag

8,1 GB/30 dag

Laitenetti 180 dag

9,7 GB/180 dag

Rajaton 7 dag

2,6 GB/7 dag

Rajaton 30 dag

8,1 GB/30 dag

Rajaton 90 dag

21 GB/90 dag

 

 

 

 

DNA Prepaid -applikationens paket

EU-datapaket

3 timme

0,16 GB/3 timme

8 timme

0,26 GB/8 timme

1 dag

0,31 GB/dag

7 dag

2,1 GB/7 dag

30 dag

7,8 GB/30 dag

 

För dataöverföring som överskrider EU-datapaketet debiteras, förutom inrikespris, även EU-tilläggsavgift (2,232 €/GB).

Obegränsad dataöverföring i Finland, Norden och Baltikum

I de nedan nämnda abonnemangens månadsavgift ingår dataöverföring även inom Norden (Sverige, Norge, Danmark) och Baltikum (Estland, Lettland, Litauen), men förbrukar ej abonnemangets EU-datapaket.

DNA Puhe Plus

DNA telefonabonnemang 

DNA Rajaton 5G 1000M
DNA Rajaton 5G 400M
DNA Rajaton 5G 200M
DNA Rajaton 4G 10M
DNA Rajaton 200M
DNA Rajaton
DNA Nopea 4G Rajaton Plus
DNA Nopea 4G Rajaton Lite
DNA Nopea 4G Rajaton
DNA Nopea 4G Paketti
DNA Nopea 4G Jämpti
DNA Super 4G Rajaton
DNA Rajaton 4G Super
DNA Max 4G Rajaton
DNA Paketti
DNA Jämpti
DNA Jämpti 4G
DNA Jämpti 5M
DNA Jämpti Mini
DNA Jämpti Lite
DNA Puhe Plus

 

DNA-mobila bredbandsabonnemang
DNA Matkanetti 4G Super
DNA Matkanetti 4G Max
DNA Liikkuva 5G 1000M
DNA Liikkuva 5G 400M
DNA Liikkuva 4G 200M
DNA Liikkuva 4G 100M
DNA Liikkuva 4G 50M
EU-tilläggsavgift då roamingen inte är skälig eller tillfällig

Då den användningsmängd som anses vara skälig överskrids debiteras för EU/EES-roaming, förutom ett inrikespris, även en EU-tilläggsavgift. Om roamingen inte anses vara tillfällig, debiteras en EU-tilläggsavgift för samtal, meddelanden och dataöverföring. EU-tilläggsavgifter för samtal, meddelanden och dataöverföring:

TELEFONSAMTAL

EU-tilläggsavgift 0,027 €/min

Mottagning avgiftsfritt

SÄNDNING AV SMS/MMS

EU-tilläggsavgift 0,005 €/st

Mottagning avgiftsfritt

DATAÖVERFÖRING

EU-tilläggsavgift 2,232 €/GB


Vad är tillfällig roaming?

DNA:s abonnemangsprodukter är inte avsedda för permanent roaming. För permanent (icke-tillfällig) roaming faktureras för samtliga roamingtjänster, förutom inrikespriset, även EU-tilläggsavgift. Kundens resande och vistelse utomlands anses tillfällig om antingen villkoret för trafikmängd (1) eller villkoret för vistelse (2) uppfylls:


1.    Villkor för trafikmängd: Den totala mängden av dataöverföring, utgående samtalsminuter och sända SMS/MMS-meddelanden i hemlandet är större än på EU/EES-området under de senaste 120 dygnen

2.    Villkor för vistelse: Kunden har under de senaste 120 dygnen vistats mera i hemlandet än på EU/EES-området. Också vistelse annanstans än i ett EU/EES-land räknas som vistelse i hemlandet.


Om villkoret för trafikmängd (1) och villkoret för vistelse (2) inte uppfylls, får kunden ett automatiskt meddelande om en överskridning av tillfällig roaming. Efter meddelandet fakturerar DNA för alla roamingtjänster som använts på EU/EES-området en EU-tilläggsavgift. Debiterade EU-tilläggsavgifter gottgörs, om kunden under de följande 14 dygnen påvisar att han använder mobilkommunikationstjänster i huvudsak i hemlandet. Debiteringen av EU-tilläggsavgifterna avslutas när användningen av mobilkommunikationstjänsterna uppfyller villkor (1) eller (2).
 

Giltighet och begränsningar

Prissättningen omfattar roamingtjänster i följande EU/EES-länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike.

Prissättningen omfattar inte eventuella nätverk som kryssningsfartyg eller flygplan som trafikerar på EU/EES-området erbjuder.

Beträffande samtal och meddelanden omfattar prissättningen roamingsamtal och -meddelanden på EU/EES-området till normalprissatta fasta nummer och mobiltelefonnummer på EU/EES-området. Prissättningen gäller inte samtal och meddelanden till service- och företagsnummer. Samtal och meddelanden från Finland till utlandet faktureras i enlighet med prislistan för utrikessamtal.

Prissättningen gäller kunder som stadigvarande bor i Finland eller som har bestående förbindelser till Finland. Om kunden inte kan påvisa bestående förbindelser till Finland, debiteras för roamingtjänster som använts på EU/EES-området, föutom inrikespriset, alltid även EU-tilläggsavgift. En bestående förbindelse till Finland kan utgöras t.ex. av en stadigvarande hemadress, arbetsplats eller studieplats i Finland. DNA kan be kunden uppvisa bevis på bestående förbindelser till Finland vid ingåendet av abonnemangsavtalet eller och när som helst efteråt om DNA misstänker att kunden inte har bestående förbindelser till Finland.

Om ett missbruk av roamingtjänsterna konstateras, fakturerar DNA EU-tilläggsavgift för roamingtjänster som använts på EU/EES-området. Det är fråga om missbruk om kundens abonnemang länge förblir oanvänd och det används i huvudsak eller helt utomlands, eller om kunden har flera abonnemang och de används utomlands i tur och ordning.

Kunden har inte rätt att sälja eller överlåta abonnemang (SIM-kort) till personer som inte stadigvarande bor i Finland och som inte annars heller har bestående förbindelser till Finland. Om ett abonnemang överlåts till dylika personer, debiterar DNA för samtliga roamingtjänster som använts på EU/EES-området, förutom inrikespris, även EU-tilläggsavgift. DNA har även rätt att stänga dylika abonnemang omedelbart och säga upp dess avtal. En avstängning av abonnemanget och/eller uppsägning av avtalet avlägsnar inte kundens ansvar för de avgifter som uppstått.

Policyn om faktureringsprinciperna inom DNA:s konsumentverksamhet vid s.k. skälig användning av telefonabonnemang och mobilt bredband vid resande i EU/EES-länder baserar sig på EU:s genomförandeförordning – 2016/2286
 

Nödnumret 112 och alternativa sätt att ringa ett nödsamtal i EU-länderna

Det allmänna nödnumret i Finland och i EU-länderna är 112. Nödnumret ringer man endast i akuta nödsituationer, när hjälp från myndigheterna behövs (polis, akutvård, räddningstjänst, socialtjänst). Att ringa nödnumret är kostnadsfritt i hela EU.

Du kan också kontakta räddningstjänsten med hjälp av 112-applikationen, som kan laddas ner från https://112.fi/112-suomi. När du ringer via applikationen överförs uppringarens position automatiskt till nödcentralen. Regionala varnings- och myndighetsmeddelanden förmedlas via 112-applikationen baserat på telefonens positionsdata.

Mer information om alternativa sätt att ringa nödsamtal i EU-länderna hittar du på webbplatsen: https://www.berec.europa.eu/en/emergency-means.

Rekommenderade nätverk och tjänster inom EU-området

De roamingnätverk som DNA rekommenderar och de tjänster som är tillgängliga i nätverken inom EU/EES-området ändrar tidvis. Den aktuella situationen för varje land framgår av tabellen nedan. DNA-kundernas telefoner väljer automatiskt ett rekommenderat nätverk. Vid problemsituationer och vid täckningsområdenas gränstrakter kan du bli tvungen att själv välja nätverk i telefonen.

Nederländerna
Operator:

KPN

Samtal & SMS x
Data x
3G -
4G x
Prepaid x

 

Belgien
Operator:

Telenet

Orange

Samtal & SMS x x
Data x x
3G x x
4G x x
Prepaid x x

 

Bulgarien
Operator:

A1 Bulgaria

Samtal & SMS x
Data x
3G x
4G x
5G x
Prepaid x

 

Spanien
Operator: Telefonica Vodafone
Samtal & SMS x x
Data x x
3G x x
4G x x
5G x -
VoLTE x -
Prepaid x x

 

Irland
Operator:

Hutchison 3G

Vodafone

Samtal & SMS x x
Data x x
3G x x
4G - x
Prepaid x x

 

Island
Operator:

Nova

Vodafone

Samtal & SMS x x
Data x x
3G x x
4G x x
Prepaid x x

 

Italien
Operator:

Vodafone

Samtal & SMS x
Data x
3G -
4G x
Prepaid x x

 

Österrike
Operator:

T-Mobile

Samtal & SMS x
Data x
3G x
4G x
5G -
VoLTE x
Prepaid x

 

Grekland
Operator:

Cosmote

Vodafone

Samtal & SMS x x
Data x x
3G - -
4G x x
5G x -
VoLTE x -
Prepaid x x

 

Kroatien
Operator:

Croatian Telecom

Samtal & SMS x
Data x
3G x
4G x
5G x
Prepaid -

 

Cypern
Operator:

Primatel

Cyta

Samtal & SMS x x
Data x x
3G x x
4G x x
5G - x
Prepaid x x

 

Lettland
Operator:

Tele2

Bite

Samtal & SMS x x
Data x x
3G x x
4G x x
Prepaid x x

 

Liechtenstein
Operator:

Telecom

Samtal & SMS x
Data x
3G x
4G x
Prepaid x

 

Litauen
Operator:

Tele2

Bite

Samtal & SMS x x
Data x x
3G x x
4G x x
Prepaid x x

 

Luxemburg
Operator:

Tango

Orange

Samtal & SMS x x
Data x x
3G x x
4G x x
Prepaid x -

 

Malta
Operator:

Epic

Samtal & SMS x
Data x
3G x
4G x
Prepaid x

 

Mayotte
Operator:

Orange

Samtal & SMS x
Data x
3G x
4G x
Prepaid -

 

Norge
Operator:

Norja

Samtal & SMS x
Data x
3G -
4G x
5G x
VoLTE x
Prepaid x

 

Portugal
Operator:

NOS

Vodafone

Samtal & SMS x x
Data x x
3G x x
4G x x
Prepaid x x

 

Polen
Operator:

P4

T-Mobile

Samtal & SMS x x
Data x x
3G x x
4G x x
Prepaid x x

 

Frankrike
Operator:

Orange

Free Mobile

Samtal & SMS x x
Data x x
3G x x
4G x x
5G x x
Prepaid x x

 

Reunion
Operator:

Orange

Samtal & SMS x
Data x
3G x
4G x
Prepaid -

 

Rumänien
Operator:

Orange

Vodafone

Samtal & SMS x x
Data x x
3G x x
4G x x
Prepaid x x

 

Sverige
Operator:

Telenor

Samtal & SMS x
Data x
3G x
4G x
5G x
VoLTE x
Prepaid x

 

Tyskland
Operator:

Vodafone

Telekom Deutschland

Samtal & SMS x x
Data x x
3G - -
4G x x
5G - x
VoLTE - x
Prepaid x x

 

Slovakien
Operator:

Orange

Slovak Tekekom

Samtal & SMS x x
Data x x
3G x x
4G x x
Prepaid x x

 

Slovenien
Operator:

A1 SI

Telemach

Samtal & SMS x x
Data x x
3G x x
4G x x
5G x -
Prepaid x x

 

Danmark
Operator:

Telenor

Samtal & SMS x
Data x
3G -
4G x
5G x
VoLTE x
Prepaid x

 

Tjeckien
Operator:

Vodafone

Samtal & SMS x
Data x
3G -
4G x
Prepaid x

 

Ungern
Operator:

Telekom HU

Samtal & SMS x
Data x
3G x
4G x
Prepaid x

 

Estland
Operator:

Tele2

Samtal & SMS x
Data x
3G x
4G x
Prepaid x