DNA Mobiilivarmenne, palvelun erityisehdot

Päiväys: 15.11.2011

1. Yleistä

DNA Mobiilivarmenne (myöhemmin Palvelu) on luonnolliselle henkilölle tarkoitettu Palvelu, jonka avulla Palvelun rekisteröinyt henkilö (myöhemmin Käyttäjä) voi tunnistautua ja tehdä sähköisiä allekirjoituksia matkapuhelinta käyttäen. Palvelussa DNA säilyttää Käyttäjän henkilötiedot sisältävää varmennetta, jolla Käyttäjä yksilöidään. Käyttäjän hallinnassa on SIM-kortti ja sillä sijaitsevat Käyttäjän salaiset allekirjoitusavaimet sekä näiden käytön mahdollistamat tunnusluvut (myöhemmin yhdessä Tunnistusväline). DNA on lainsäädännön (Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista 7.8.2009/617) määritelmän mukainen tunnistuspalvelun tarjoaja ja DNA Mobiilivarmenne täyttää kyseisen lainsäädännön vaatimukset. Palvelu on matkapuhelinliittymän maksullinen lisäpalvelu, jonka asiakas voi ottaa käyttöönsä joko itsepalvelukanavassa tai valtuutetun asiamiehen toimipisteessä. Erilaiset julkishallinnon laitokset ja yksityiset yritykset (myöhemmin Palveluntarjoajat), jotka tekevät sopimuksen DNA:n tai DNA:n kanssa yhteistyössä toimivan operaattorin kanssa, voivat tarjota Käyttäjälle omia palveluitaan, joissa Käyttäjä voi tunnistautua ja tehdä sähköisiä allekirjoituksia. Näitä erityisehtoja sovelletaan Palvelua koskien. Lisäksi asiakasta koskevat muut DNA:n Käyttäjälle luovuttamat Palveluun liittyvät ohjeet. Tämän lisäksi sovelletaan DNA:n yleisiä sopimusehtoja kuluttajille. Mikäli näiden erityisehtojen ja yleisten sopimusehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan näitä erityisehtoja ensisijaisesti. 

2. Palvelun käyttöönotto

Palvelun voi rekisteröidä itselleen sen DNA:n matkapuhelinliittymän haltija, jonka maksulliseksi lisäpalveluksi Palvelua ollaan liittämässä. Mikäli haltijalla ei ole lupaa tilata maksullisia lisäpalveluja, tarvitaan lisäksi sellaisen henkilön suostumus, jolla on oikeus tilata kyseiseen liittymään maksullinen lisäpalvelu.   Palvelun käyttöönotto edellyttää, että käytettävään liittymään on kytketty varmennekelpoinen SIM-kortti. Tarvittaessa DNA vaihtaa SIM-kortin veloituksetta Palvelun käyttöönoton yhteydessä.  Palvelun voi rekisteröidä DNA:n itsepalvelukanavassa.  Tällöin Käyttäjä tunnistetaan vahvasti pankkitunnisteilla. Edellytyksenä on, että hakijan pankki on tehnyt DNA:n kanssa sopimuksen verkkopankkitunnusten käyttämisestä Palvelun rekisteröintiin.  Asiakkaan rekisteröidessä itselleen Palvelua, antaa hän samalla suostumuksensa sille, että DNA aktivoi asiakkaan puolesta sähköisen asiointitunnuksen   (myöhemmin SATU) Väestörekisterikeskuksen Väestötietojärjestelmässä. Kun DNA on hyväksynyt asiakkaan rekisteröinnin, hänelle luodaan varmenne, joka sisältää asiakkaan tunnistamiseen   liittyvät tiedot (henkilötunnus, sähköinen asiointitunnus, nimi). Lisäksi varmenne sisältää mm. ensitunnistamisessa käytetyn menetelmän. Varmenne tallennetaan DNA:n mobiilivarmenne - järjestelmän tietokantaan. 

3. Palveluntarjoajat ja palvelut

Palvelua hyödyntäviä omia palveluitaan tarjoavat DNA ja DNA:n kanssa yhteistyötä tekevät operaattorit sekä minkä tahansa yhteistyöhön osallistuvan operaattorin kanssa Mobiilivarmenne -palvelusta sopimuksen tehneet Palveluntarjoajat. DNA Mobiilivarmenne mahdollistaa asioinnin kaikkien näiden Palveluntarjoajien palveluissa.   Nämä erityisehdot eivät sovellu Käyttäjän ja muiden Palveluntarjoajien välisiin sopimussuhteisiin. Palveluntarjoaja tekee Käyttäjän kanssa palvelustaan sopimuksen itsenäisesti ja vastaa siitä, että sopimus syntyy pätevästi. DNA ei ole osapuoli tällaisessa sopimuksessa eikä vastaa kyseisessä sopimussuhteessa syntyvistä velvoitteista.

4. Käyttö

Palvelun käyttö on kuvattu tarkemmin DNA Mobiilivarmenteen palvelukuvauksessa. Käyttäjä saa Palvelussa käyttöönsä Tunnistamisvälineen.   Palveluntarjoaja lähettää Käyttäjälle tunnistamis- ja allekirjoituspyyntöjä, jotka Käyttäjä hyväksyy antamalla henkilökohtaisen tunnuslukunsa. Tunnusluvun hyväksyminen aikaansaa Palveluntarjoajan lähettämän viestin allekirjoituksen sähköisesti Käyttäjän SIM-kortilla sijaitsevalla salaisella avaimella. Hyväksymällä tunnistamis- tai allekirjoituspyynnön Käyttäjä antaa DNA:lle luvan lähettää Käyttäjän allekirjoittaman Palveluntarjoajan viestin mukana Käyttäjän varmenteen Palveluntarjoajalle onnistuneen   tunnistamis- tai allekirjoituspyynnön palautteena. Käyttäjä voi hylätä tai jättää hyväksymättä Palveluntarjoajan tunnistamis- tai allekirjoituspyynnön. Tällöin DNA välittää Palveluntarjoajalle tiedon tunnistamis- tai allekirjoituspyynnön epäonnistumisesta. Käyttäessään Palvelua ja hyväksyessään Palveluntarjoajien palveluissa toimenpiteitä Käyttäjä vastaa näistä toimenpiteistä ja niiden seuraamuksista.   Palvelun käyttäminen tunnistautumiseen vastaa asiakkaan henkilötietojen esittämistä ja kaikki Palvelun avulla allekirjoitetut sopimukset, toimeksiannot, hakemukset ja viestit sitovat asiakasta. 

5. Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

Käyttäjä on velvollinen säilyttämään Tunnistusvälinettä huolellisesti. Käyttäjän velvollisuus huolehtia Tunnistusvälineestä alkaa, kun hän on vastaanottanut sen. Käyttäjä ei saa luovuttaa Tunnistusvälinettä toisen käyttöön. Käyttäjän on ilmoitettava DNA:lle Tunnistusvälineen   katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä ilman aiheetonta viivytystä havaittuaan asian. Ilmoituksen DNA:lle voi tehdä sähköisessä asiointikanavassa,  puhelimitse tai asiakaspalvelupisteiden aukioloaikoina henkilökohtaisesti asiakaspalvelupisteessä.   Ohjeet toimimisesta Tunnistusvälineen kadotessa löytyvät osoitteesta www.dna.fi/mobiilivarmenne. Käyttäjän vastuu Palvelun oikeudettomasta käytöstä päättyy, kun Käyttäjä on edellä kerrotulla tavalla ilmoittanut DNA:lle Tunnistusvälineen katoamisesta tai joutumisesta sivullisen haltuun.  Käyttäjä vastaa tunnistautumistietojen ja -välineen oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta ja tunnistautumistietoja ja –välinettä käyttäen tehdyistä sitoumuksista, jos

  • Käyttäjä on luovuttanut tunnistautumistiedot ja/tai tunnistautumisvälineen sivulliselle
  • tunnistautumistietojen ja/tai tunnistatumisvälineen joutuminen sivullisen haltuun johtuu Käyttäjän muusta kuin lievästä huolimattomuudesta
  • tunnistautumistiedot ja /tai tunnistautumisväline ovat joutuneet sivullisen haltuun eikä Käyttäjä näytä sen johtuneen tapahtumasta, jota ei voida lukea kohtuudella hänen syykseen 
  • tunnistautumistietojen ja/tai tunnistautumisvälineen joutuminen sivullisen haltuun johtuu Käyttäjän lievästä huolimattomuudesta tai tapahtumasta, jota ei voida lukea hänen syykseen, mutta hän on laiminlyönyt ilmoittaa siitä DNA:lle edellä kerrotulla tavalla välittömästi asian havaittuaan.

Käyttäjä ei kuitenkaan vastaa tunnistusvälineen oikeudettomasta käytöstä:  

  • siltä osin kuin tunnistamisvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun Käyttäjä on ilmoittanut DNA:lle tunnistusvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä; tai jos
  • Käyttäjä ei ole voinut DNA:sta johtuvasta syystä tehdä ilmoitusta DNA:lle ilman aiheetonta viivytystä. 

6. Vastuu laitteista, ohjelmista ja tietoliikenneyhteyksistä

Käyttäjän tulee huolehtia siitä, että hänellä on Palvelun käytön edellyttämät laitteet, ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet ja -palvelut. Käyttäjä vastaa niiden toimivuudesta, turvallisuudesta, käyttö- ja ylläpitokustannuksista sekä omista tietoliikennekustannuksistaan.   DNA ja Käyttäjä vastaavat kumpikin omalta osaltaan siitä, että niiden Palveluun liittyvien laitteiden ja ohjelmistojen sekä tietoliikenneyhteyksien tietoturva on asianmukaisesti järjestetty. DNA ei vastaa yleisessä tietoverkossa tai Käyttäjän omistamassa, hallitsemassa tai sopimuksen nojalla käyttämässä tietoverkossa tiedon häviämisen tai muuttumisen Käyttäjälle aiheuttamasta vahingosta.

7. Tunnistamispalvelun hinnat

Käyttäjä hyväksyy Palvelussa käytettävän hinnoittelumallin rekisteröinnin yhteydessä. DNA:lla on oikeus periä Palvelun käytöstä Käyttäjältä hinnastojensa mukaiset tai muutoin Käyttäjän kanssa sovitut maksut. Kulloinkin voimassa oleva hinnasto on saatavissa osoitteesta www.dna.fi/mobiilivarmenne sivuilta, sähköisistä asiakaspalvelukanavista, asiakaspalvelupisteistä sekä puhelimitse.

8. Varmenteen voimassaolo ja voimassaolon päättyminen

Varmenne on voimassa myöntämishetkestä enintään 5 vuotta. DNA ilmoittaa Käyttäjälle varmenteen päättymisajankohdan vähintään kuukausi ennen varmenteen voimassaolon päättymistä. Käyttäjä voi uusia varmenteensa tunnistautumalla vahvasti vanhalla varmenteella varmenteen voimassaoloaikana.

9. Varmenteen sulkeminen ja uuden varmenteen rekisteröinti

Varmenne suljetaan mikäli liittymä, johon se on liitetty, suljetaan yleisten ehtojen perusteella, haltijaksi määritetään toinen henkilö, Käyttäjä kuolee tai julistetaan holhouksen alaiseksi. Näissä tapauksissa varmenne liitetään sulkulistalle, eikä sitä voi avata tai liittää toiseen liittymään. Edellä mainituissa tapauksissa sopimus päättyy varmenteen sulkemishetkeen. Kuukausimaksu laskutetaan sulkemishetken kuukaudelta kokonaisuudessaan. Mikäli liittymä asetetaan tilapäiseen sulkuun, asetetaan varmenne samalla tilapäiseen sulkuun. Ottaakseen Palvelun uudestaan käyttöön ja poistaakseen varmenteen sulkulistalta, tulee Käyttäjän aktivoida Palvelu itsepalvelukanavassa vahvalla sähköisellä tunnistamismenetelmällä tai DNA:n toimipisteessä, jolloin henkilöllisyys tulee todistaa kuten kohdassa 2 on mainittu. Palvelun uudelleenaktivoinnin yhteydessä varmistetaan, että Käyttäjällä on Tunnistusväline hallussaan. 

10. DNA:n oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen 

DNA:lla on oikeus rajoittaa tunnistus- ja allekirjoituspalveluiden käyttöä huolto- ja korjaustoimenpiteitä varten. DNA ilmoittaa näistä mahdollisuuksien mukaan etukäteen. DNA ei takaa, että Palvelut ovat käytettävissä keskeytyksittä eikä vastaa katkosten aiheuttamista vahingoista. DNA:lla on oikeus keskeyttää tai lopettaa Palveluiden tarjoaminen, mikäli asiakas ei noudata Palveluja koskevia ehtoja tai asiakas kuolee tai hänen toimintakelpoisuuttaan rajoitetaan holhoustoimesta annetussa laissa säädetyllä tavalla tai DNA:lla on syytä epäillä, että Palvelua käytetään lainvastaiseen toimintaan tai tavalla, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa tai vahingonvaaran asiakkaalle, DNA:lle tai sivulliselle. DNA:lla on myös oikeus keskeyttää tai lopettaa Palveluiden tarjoaminen välittömästi, jos asiakas tai asiakkaan laitteet, ohjelmat, järjestelmät tai tietoliikenneyhteydet aiheuttavat häiriötä tai vaarantavat Palvelun turvallisuuden. DNA:lla ei ole velvollisuutta ilmoittaa asiakkaalle, mikäli tunnistaminen tai allekirjoittaminen keskeytyy tai jää hoitamatta edellä mainitun syyn vuoksi.

11. Palveluntarjoajien palveluita koskevat huomautukset ja vaatimukset

Muita Palveluntarjoajia kuin DNA:ta koskevat huomautukset ja vaatimukset tulee osoittaa suoraan kyseiselle Palveluntarjoajalle. DNA ei käsittele muita Palveluntarjoajia koskevia reklamaatioita.   

12. Palvelun käyttöön liittyvien tietojen kerääminen, säilyttäminen ja hyödyntäminen 

DNA kerää ja tallentaa Palvelun rekisteröintiä ja käyttöä koskevia tietoja, joiden tarkoituksena on auttaa mahdollisten riitatilanteiden selvittämisessä. Tietoja voidaan luovuttaa pyynnöstä, erikseen määritettyä korvausta vastaan Palveluntarjoajalle tai Käyttäjälle. Tietoja säilytetään viisi vuotta. DNA voi sopia erikseen Käyttäjän kanssa laajemmasta Palvelun käyttöä koskevasta tietojen keräämisestä ja tallentamisesta sekä tietojen näyttämisestä Käyttäjälle. 

13. DNA:n vastuunrajoitukset 

DNA ei vastaa Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvasta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten tulonmenetyksestä tai saamatta jääneestä tulosta, joka aiheutuu Palvelun mahdollisista häiriöistä tai virheistä. DNA ei vastaa Käyttäjän varmenteen avulla tekemien sopimusten, toimeksiantojen, hakemusten, viestien ja muiden vastaavien toimenpiteiden sisällöstä miltään osin. DNA ei vastaa muiden Palveluntarjoajien palveluista eikä tuotteista. Muut Palveluntarjoajat vastaavat tarjoamiensa palveluiden ja tuotteiden ominaisuuksista, niiden toimivuudesta ja virheettömyydestä.   DNA ei vastaa mahdollisista vahingoista ja haitoista, jotka varmenteen voimassaolon päättymisestä asiakkaalle aiheutuvat. 

14. Sopimusten soveltaminen 

DNA Mobiilivarmenne palveluun sovelletaan ensisijaisesti DNA Mobiilivarmenne erityisehtoja, toissijaisesti DNA Oyj:n matkaviestinpalveluiden erityisehtoja, DNA Oyj:n yleisiä sopimusehtoja kuluttaja- asiakkaille tai DNA Oyj:n yleisiä sopimusehtoja yrityksille ja yhteisöille.