Latausehdot

Käyttöehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen

DNA Prepaid -palveluissa noudatetaan DNA Prepaidin toimitusehtoja.

Näitä käyttöehtoja noudatetaan DNA Prepaid Latauspalvelussa (jäljempänä Palvelu).

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja rastittamalla "Hyväksyn erityisehdot" ja painamalla LATAA-painiketta.

Palvelun tuottaminen

DNA Oyj:llä (jäljempänä DNA) on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja käyttää palvelun tuottamisessa alihankkijoita. DNA:lla on oikeus tehdä Palvelun sisältöön, tekniikkaan ja käyttöön muutoksia tai lopettaa Palvelun tai sen jonkin ominaisuuden tuottaminen. Jos tällaiset muutokset edellyttävät muutoksia Käyttäjän laitteisiin tai ohjelmistoihin, Käyttäjän on omalla kustannuksellaan huolehdittava tällaisista muutoksista. DNA ilmoittaa muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen Palveluun liittyvällä www-sivulla.

Käyttäjä hyväksyy, että Palvelussa voi ilmetä lyhytaikaisia katkoksia ja häiriöitä, joita ei pidetä virheenä tai viivästyksenä. Käyttäjän tulee tarpeellisiksi katsomillaan keinoilla varautua em. tilanteisiin. DNA:lla on oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen rakentamisen, kunnossapidon, huollon tai muun syyn vuoksi. DNA pyrkii siihen, ettei keskeytys jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. DNA tiedottaa Käyttäjille keskeytyksestä mahdollisuuksien mukaan.

DNA ei vastaa Palvelun saatavuudesta eikä Palvelua hyväksikäyttäen toimitetun aineiston mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista vahingoista.

DNA:lla on oikeus Palvelun muiden käyttäjien häiriöttömän Palvelun käytön turvaamiseksi sulkea tai rajoittaa Käyttäjän mahdollisuutta käyttää Palvelua, jos DNA havaitsee Palvelun käytön häirintää. DNA on tämä oikeus riippumatta siitä, onko häirinnän lähde Käyttäjän verkossa tai sen ulkopuolella. DNA ilmoittaa tällaisesta sulkemisesta tai rajoittamisesta Käyttäjälle mahdollisuuksien mukaan ja mitoittaa sulkemisen tai rajoittamisen mahdollisimman suppeaksi ja lyhytaikaiseksi.

Nettilatauksen palveluntarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
https://www.paytrail.com/kuluttaja/tietoa-maksamisesta

Palvelun käyttäminen

Käyttöoikeuden sisältö

Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa yksityiskäytössä näiden käyttöehtojen, Palvelun käyttöohjeiden, lain ja hyvän tavan mukaisesti. Muunlainen käyttö on kielletty. Käyttäjä ei saa myydä, välittää tai luovuttaa Palvelua tai sen osaa eikä sisällyttää Palvelua tai sen osaa omalle kotisivulleen taikka linkittää Palvelua ilman DNA:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Palvelua ei voida käyttää automaattisesti toistuviin puheajan lisäyksiin eikä myöskään palvelussa esiintyviä viitenumeroita voi käyttää järjestelmän ulkopuolella, koska teknisistä ratkaisuista johtuen puheaika ei tällöin lisäänny.

Käyttäjä vastaa siitä, ettei hän Palvelua käyttäessään häiritse muita eikä loukkaa DNA:n, muiden palveluntarjoajien tai ulkopuolisten oikeuksia. Käyttöoikeuden päättyessä Käyttäjä sitoutuu DNA:n pyynnöstä palauttamaan tai tuhoamaan kaiken DNA:lta saamansa materiaalin.

Käyttäjän laitteet ja ohjelmistot

Voidakseen käyttää Palvelua, Käyttäjällä on oltava voimassaoleva verkkomaksamista koskeva sopimus jonkin DNA:n hyväksymän luottolaitoksen kanssa. Käyttäjän tulee noudattaa myös luottolaitoksen käyttöohjeita ja -ehtoja. Maksukortilla lataamisen edellytyksenä on lisäksi, että asiakkaalla on DNA:n hyväksymä voimassaoleva maksuaika- tai luottokortti (jäljempänä Maksukortti). Käyttäjä vastaa itse Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, teleyhteyksien, ohjelmistojen ja muiden vastaavien

  • hankkimisesta ja toimintakunnosta
  • ohjelmoinneista, niiden pysyvyydestä ja poistamisesta
  • suojaamisesta esim. varmuuskopioinnilla, palomuureilla tai muilla vastaavilla tavoilla
  • käyttämisestä siten, että ne eivät haittaa tai häiritse DNA:n, muiden palveluntarjoajien tai ulkopuolisten toimintaa.

Haittaa, häiriötä tai vahinkoa mahdollisesti tuottavat laitteet ja ohjelmistot on välittömästi irrotettava Palvelusta.

Palvelun käytön kustannukset

Käyttäjä vastaa kaikista hänelle Palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista, käyttömaksuista ja Palvelun käyttöön liittyvistä vaatimuksista kolmannelle osapuolelle (esim. internet-verkon käyttömaksut ja puhelumaksut).

Peruutus

Palvelun avulla tehtyä latausta ei voi enää peruuttaa sen jälkeen kun käyttäjä on hyväksynyt maksun verkkopankkitunnuksillaan tai kun puheajan lataus on veloitettu maksukortin pankki- tai luottotililtä (kuluttajansuojalaki 6. luku, 16 §). Jo ladattua maksua ei palauteta siinäkään tapauksessa, että lataus on erehdyksessä tapahtunut väärälle liittymälle.

Palvelun ylläpito ja mahdollisten virheiden korjaaminen

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

Käyttäjän velvollisuutena on antaa Palvelun käyttämisen yhteydessä DNA:lle tarpeelliset, oikeat ja virheettömät tiedot. Palvelua on kuitenkin mahdollista käyttää myös ilman rekisteröitymistietoja.

DNA kerää ja käsittelee Palveluun liittyviä henkilötietoja Palveluun liittyviin tarkoituksiin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti Euroopan Unionin alueella. Muita kuin rekisteröitymislomakkeella annettuja tietoja säilytetään enintään yhden (1) vuoden ajan. Käyttäjällä on henkilötietolain mukainen oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö suoramarkkinointiin. Jos Käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa, henkilötietoja voidaan käyttää DNA:n, sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja sen yhteistyökumppaneiden suoramarkkinoinnin suuntaamisessa sähköisen viestinnän tietosuojalaissa tarkoitetulla tavalla. Käyttäjällä on henkilötietolain mukainen tarkastusoikeus omiin tietoihinsa ja oikeus saada mahdollisesti virheelliset tiedot oikaistuiksi.

DNA on ottanut Palvelussa huomioon kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset. Käyttäjä kuitenkin hyväksyy Internetin ja matkaviestinverkon ominaisuudet ja sen, että DNA ei vastaa tietoturvallisuuden mahdollisten puutteiden eikä tietoturvariskien kuten tietokonevirusten, hakkeroinnin, teknisten ongelmien tai odottamattomien tapahtumien Käyttäjälle aiheuttamista vahingoista. Jos Käyttäjän antamat tiedot muuttuvat, Käyttäjän on ilmoitettava siitä DNA:lle viipymättä.

Vahinkojen korvaaminen

Jos DNA:n henkilökuntaan kuuluvan huolimattomuudesta tai varomattomuudesta on aiheutunut sopimuksen mukaisen maksullisen palvelun tai hyödykkeen saamatta jääminen tai olennainen häiriö siinä, Käyttäjällä on oikeus saada korvaus hänelle siitä aiheutuneista osoittamistaan välittömistä vahingoista. DNA:n vastuun enimmäismäärä on Käyttäjän yhden (1) kuukauden ajalta Palvelusta maksamien maksujen määrä.

DNA ei korvaa

  • välillisiä vahinkoja
  • ylivoimaisesta esteestä johtuvia vahinkoja
  • asiakkaan, käyttäjän tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista johtuvia vahinkoja (esim. käyttäjä lataa erehdyksessä puheaikaa väärälle puhelinnumerolle)
  • DNA:sta riippumattomasta syystä aiheutuneita vahinkoja
  • sopimukseen perustuvien oikeuksiensa käytöstä mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja
  • vähäisten vikojen tai puutteiden aiheuttamia vahinkoja; eikä maksuttomien palvelujen aiheuttamia vahinkoja.

DNA ei vastaa muiden palveluntarjoajien toiminnasta eikä näiden aiheuttamista vahingoista. Korvausta on vaadittava DNA:lta kirjallisesti kuukauden kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva virhe havaittiin tai kun se olisi pitänyt havaita. DNA pyrkii takaamaan Palvelun häiriöttömän toiminnan. DNA ei kuitenkaan vastaa teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Ylivoimainen este

Käyttöehdon noudattamisen estävä tai sitä viivästyttävä ylivoimainen este vapauttaa ehdon noudattamisesta korvausvelvollisuuksineen. Ylivoimaisena esteenä pidetään sotaa, pakko-ottoa tai takavarikkoa julkiseen tarpeeseen, tuonti- ja vientikieltoa, vientilisenssin epäämistä, työselkkausta, lainsäännöksiä ja viranomaismääräyksiä, luonnonilmiötä, ukonilmaa, myrskyä, tulta, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tms. vahinkoa, tulvaa ja vesivahinkoa, sähköverkosta tulevaa ylijännitettä, energian tai muun olennaisen raaka-aineen toimituksen keskeytystä, sellaista kolmannesta osapuolesta johtuvaa seikkaa, joka on osapuolista riippumaton tai muuta syytä, jota osapuoli ei ole voinut ottaa huomioon eikä voi estää tai voittaa sen vaikutusta. Edellä mainittua noudatetaan myös silloin, kun este kohtaa DNA:n alihankkijaa.

Käyttöoikeuden päättyminen

DNA:lla on oikeus päättää Käyttäjän käyttöoikeus, jos Käyttäjä on rikkonut käyttöehtoja eikä ole korjannut toimintaansa välittömästi huomautuksen saatuaan. Käyttöoikeuden päättymisestä huolimatta käyttöehtojen vastuita koskevat ehdot jäävät voimaan. DNA:lla on oikeus siirtää sopimukseen perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa ilman Käyttäjän suostumusta samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tai kolmannelle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. DNA:lla on myös oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle. Saatavien siirron ja Käyttäjälle annetun ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle.

Erimielisyydet

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta mahdollisesti syntyvät erimielisyydet, joista osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen, ratkaisee Helsingin käräjäoikeus.

Käyttöehtojen voimassaolo

Nämä yleiset käyttöehdot tulevat voimaan 12.9.2005 ja ovat voimassa toistaiseksi. DNA:lla on oikeus tehdä muutoksia näihin käyttöehtoihin. Ehtomuutoksista ja uusista ehdoista tiedotetaan Palveluun liittyvillä www-sivuilla. Ehtomuutokset tulevat voimaan ja Käyttäjää sitoviksi yhden (1) kuukauden kuluttua siitä, kun uudet ehdot julkaistiin Palveluun liittyvillä www-sivuilla. Käyttäjän katsotaan hyväksyneen käyttöehtojen muutokset, jos hän käyttää Palvelua saatuaan tiedon muutoksesta.

Saldon lataaminen onnistuu myös kaupungilla liikkuessa

Prepaid-liittymät ja ominaisuudet

Löydät lisätietoa prepaid-liittymistämme, tuotevalikoiman ja liittymien ominaisuudet Prepaid-liittymät -sivulta.