DNA TV -sovelluksen erityisehdot

1. Yleistä

DNA TV -sovellus on Suomessa vakituisesti asuville kuluttaja-asiakkaille (jäljempänä ”käyttäjä” tai ”asiakas”) tarkoitettu tietoverkossa toimiva TV-palvelu, johon on mahdollista liittää TV-ohjelmien tallennuspalvelu. DNA TV:n kautta on mahdollista katsoa suoratoistona televisiokanavia sekä myös tilata ja käyttää maksullisia lisäpalveluita, kuten maksullisten kanavien suoratoistoa, ohjelmakirjastoja ja elokuvavuokrausta. DNA TV tarjoaa myös TV-kortin antenni- ja kaapeliverkosta katsottaviin maksullisiin televisiokanaviin. TV-ohjelmien tallennuspalvelu mahdollistaa kulloinkin palvelussa olevien maksuttomien kanavien ja niillä esitettävien TV-ohjelmien tallentamisen ja katselun Suomessa sekä tilapäisen tallentamisen ja katselun koko EU-alueella. Koska DNA TV -sovellus on tarkoitettu ainoastaan Suomessa vakituisesti asuville henkilöille, DNA:lla on oikeus tarvittaessa tarkastaa asiakkaan asuinjäsenvaltio jos sillä on perusteltu epäilys sen vaihtumisesta.

Käyttämällä DNA TV -sovellusta (jäljempänä myös ”palvelu”), käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua näiden erityisehtojen puitteissa. Mikäli käyttäjä ei sitoudu näihin ehtoihin, tulee käyttäjän välittömästi lopettaa palvelun käyttöönotto tai käyttö.

2. DNA TV -sovelluksen palvelukuvaus

DNA TV -sovelluksen voi ostaa osana DNA:n tuotepakettia, kuten DNA TV-liittymää, tai laitteen kanssa tai omana palvelunaan, jolloin käyttäjä voi ottaa pelkästään palvelun käyttöönsä ostamalla palvelua koskevan ohjelmiston päätelaitteeseen (mm. älypuhelin, tabletti). Palvelu sisältää virtuaalisen viestintä- ja tallennuslaitteen. Palvelu vastaanottaa alkuperäisen televisiosignaalin. Lisäksi palvelu voi sisältää tallennuspalvelun tai muun tv-ohjelmien jälkikäteisen katselun (ns. catch up) osana palvelua tai lisämaksullisena lisäpalveluna. Tallennuspalvelulla tarkoitetaan palvelua, jonka avulla käyttäjä voi tallentaa valmistamansa ohjelmakappaleet virtuaaliselle tallennuslaitteelle ja katsoa tallenteet valitsemanaan ajankohtana. Käyttäjän on mahdollista katsoa tallentamaansa ohjelmaa enintään kahden vuoden ajan sen tallennushetkestä, ennen 1.7.2015 päivämäärää tallennetut ohjelmat poistuvat automaattisesti tallennustilasta 30.6.2017.

Tallentamiseen, tallenteiden säilytysaikaan, ohjelmiin, kanaviin tai käytettäviin laitteisiin liittyvät ominaisuudet ja rajoitukset voivat muuttua sopimuksen aikana. TV-ohjelmien tallentaminen voi olla estetty joidenkin palvelussa näkyvien kanavien osalta tekijänoikeudellisista syistä. Tallennetuissa ohjelmissa voi olla mainoksia, jotka ovat voineet muuttua lähetyshetken mainoksista, lisäksi mainonnan ohittaminen voi olla estetty tai rajoitettu.

DNA TV -sovellus toimii langattoman lähiverkon (WLAN) ja liikkuvan laajakaistayhteyden kautta. Palvelu siirtää huomattavia datamääriä ja DNA suosittelee, että käyttäjällä on palvelua käyttäessään kiinteähintainen tiedonsiirtopalvelu etenkin käytettäessä Suomen ulkopuolella. Käyttäjä vastaa palveluun kuulumattomien osien (esim. tiedonsiirtopalvelu/laajakaistaliittymä ja/tai päätelaite) hankinnasta ja maksuista, jos palvelua ei ole hankittu osana DNA laajakaista-, liikkuva laajakaista tai muuta kiinteähintaista tiedonsiirtopalvelua.

Ylläpitopalvelulla tarkoitetaan palvelun tuottamiseen liittyvää säilytystilaa sekä siihen liittyviä tietoverkkopalveluita. Ohjelmistolla tarkoitetaan tietokone- ja matkapuhelinohjelmia, joita käytetään palvelun yhteydessä. Ohjelmalla tarkoitetaan sekä lähde- että konekielisessä muodossa olevia ohjelmia.

DNA TV -sovellus toimitetaan "sellaisena kuin se on" -ehdolla ja ainoastaan ei-kaupallista, yksityistä käyttöä varten. Paitsi milloin laissa on toisin säädetty, DNA ei anna minkäänlaista takuuta palvelun ja/tai ohjelmiston virheettömyydestä, luotettavuudesta eikä sen sisällöstä muutoinkaan. DNA ei ole vastuussa käyttäjän päätelaitteeseen tallentaman sisällön säilymisestä, häviämisestä tai tallentamisen epäonnistumisesta.

Palvelua kehitetään jatkuvasti ja DNA:lla on oikeus tuottaa palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla, muuttaa palvelun ominaisuuksia (esim. tallennustilan määrää, tallennettavissa olevia kanavia, tallenteiden vanhentumisaikoja) ja sisältöä tai poistaa osia niistä. DNA tekee DNA TV -sovelluksesta parhaansa mukaan vikasietoisen, mutta johtuen päätelaitteiden, matkaviestin- ja internetverkkojen, televisiosignaalin ja siihen liittyvien ääni- ja tekstitiedon tallentamiseen tai mistä tahansa edellä mainittuihin tai muissa osissa tapahtuviin mahdollisiin häiriöihin liittyvien ongelmien johdosta, ei DNA voi taata palvelussa täysin häiriötöntä toimintaa. Yleisesti ottaen DNA TV -sovelluksen laatutaso voi vaihdella eikä DNA vastaa palvelun laadusta Suomen ulkopuolella. Palvelun laatuun Suomen ulkopuolella vaikuttaa esimerkiksi ulkomailla käytettävissä olevan tiedonsiirtoyhteyden nopeus ja laatu. Palvelussa voi esiintyä lyhytaikaisten, tilapäisten häiriöiden, keskeytysten tai ruuhkatilanteiden lisäksi esimerkiksi pidempiä keskeytyksiä ja häiriöitä. Lähetyskatkoja voi aiheutua esimerkiksi kolmannesta osapuolesta johtuvista syistä kuten sisällön lähettämistä koskevista rajoituksista. DNA ei vastaa televisio-ohjelmien tai -kanavien tai muiden palveluiden sisällöstä eikä ohjelmatiedoista. DNA ei vastaa palvelun kautta saatavilla olevien kolmannen osapuolen palveluiden toimivuudesta.

DNA TV -liittymässä tai kanavapaketeissa tai kolmansien osapuolien sisältöpalveluissa voi olla tarjolla sisältöä, johon on asetettu ikäraja tai aineisto voi sisältää lapsen kehitykselle haitallisia kuvaohjelmia tai epäsiveelliseksi tai loukkaavaksi tulkittavaa sisältöä. Kaikkia palveluissa tarjolla olevia ohjelmia ei ole luokiteltu ja merkitty kuvaohjelmalain (17.6.2011/710) mukaisesti.

3. DNA TV -sovelluksen käyttäminen

Käyttäjän tulee olla täysivaltainen tai hänellä tulee olla huoltajansa hyväksyntä käytölleen. Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua yksityisessä käytössään ja hänellä tulee olla palvelujen hyödyntämiseen kykenevä päätelaite ja -liittymä suomalaiselta matkapuhelinoperaattorilta.

Palvelun käyttämiseksi tarvittavat käyttäjätunnukset, salasana sekä PIN-koodi ovat henkilökohtaisia. Käyttäjä vastaa palvelun käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä PIN-koodin asianmukaisesta käytöstä. Käyttäjä käyttää palveluita omalla vastuullaan ja omalla kustannuksellaan. Vastuuseen sisältyy myös käyttöön tarvittavien välineiden ja tiedonsiirron kustannusvastuu, kuten matkapuhelinoperaattorien perimät tiedonsiirtomaksut. Käyttäjätunnuksen, salasanan tai PIN-koodin luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan DNA:lle välittömästi, mikäli palveluun liittyvä käyttäjätunnus ja salasana on joutunut kolmannen osapuolen haltuun.

Palvelun sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet kuuluvat DNA:lle tai kolmannelle osapuolelle. Käyttäjällä on oikeus tehdä ohjelmasisällöstä teoskappaleita vain omaa yksityistä käyttöä varten. Käyttäjällä ei ole oikeutta esittää palvelua julkisesti tai lähettää palvelua edelleen kolmansille. DNA ei vastaa televisio-ohjelmapakettien tai -kanavien tai kolmansien osapuolien palveluiden sisällöstä tai niihin liittyvistä ohjelmatiedoista.

Käyttäjä on velvollinen maksamaan palvelusta sovitut tai kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut. Käyttäjän vastuu on riippumaton siitä, onko hän itse käyttänyt palvelua tai antanut palvelun toisen käyttöön.

Jos käyttäjä ei maksa laskua tai maksaa sen vain osittain, DNA:lla on oikeus sulkea palvelu yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Käyttäjällä ei ole palvelun yhteydessä tilatuille maksullisille lisäpalveluille (esim. vuokraelokuville) peruutusoikeutta sen jälkeen kun maksullisen lisäpalvelun suorittaminen on käyttäjän tilauksen johdosta aloitettu. Kaikkien sisältöpalveluiden osalta DNA ei vastaa kolmansien osapuolien sisältöpalveluista, sovelluksista, niiden sisällöstä tai kuvaohjelmalain mukaisesta luokittelusta, eikä DNA:lla ole mitään kontrollia eikä välttämättä mitään näkyvyyttä asiakkaan sovelluksia koskeviin palveluihin, tilauksiin tai näitä koskeviin maksuihin.

Palveluita käytettäessä DNA:lle välittyy tietoa käyttäjästä tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla.

4. Tietoturva

Palvelun lisäksi käyttäjä voi tilata lisämaksullisia palveluja. Käyttäjä vastaa käyttämiensä laitteiden, järjestelmien ja tietoliikenteen tietoturvasta sekä toiminnasta itse.

DNA voi tietoturvasyistä keskeyttää palvelun tuottamisen verkon tai palvelinympäristön ylikuormittumisen estämiseksi tai vastaavasta muusta vakavasta uhasta suojautuakseen. DNA pidättää itsellään oikeuden rajoittaa palvelun toimintaa, mikäli tämä on tarpeen samasta syystä, taikka esimerkiksi virustorjunnan tai muun vastaavan syyn vuoksi. DNA ei vastaa mistään vahingoista, jotka johtuvat välittömästi taikka välillisesti tässä DNA Oyj pidättää oikeuden tietojen muutoksiin tässä kohdassa johtuvista toimenpiteistä. DNA tiedottaa palvelun tietoturvaan liittyvistä toimenpiteistä ja muista tietoturvaan liittyvistä seikoista tarkoituksenmukaisella tavalla ja mahdollisuuksien mukaan, esim. internetsivuilla tai asiakastiedotteilla.

5. Markkinointi ja asiakastiedotus

DNA TV -liittymän ostamisen edellytyksenä on markkinointiluvan antaminen sähköistä suoramarkkinointia varten. Markkinointiluvasta ilmoitetaan ostamisen yhteydessä ja sopimuslomakkeella. Markkinointiluvan antaneet asiakkaat saavat säännöllisesti ajankohtaista tietoa DNA:n ja sen yhteistyökumppaneiden tuotteista, asiakaseduista ja tarjouksista esimerkiksi tekstiviestillä, multimediaviestillä ja/tai sähköpostilla. Markkinoinnissa voidaan hyödyntää matkaviestinverkon paikka- ja päätelaitetietoja sekä viestintään ja palveluiden käyttöön liittyviä muita tunnistamistietoja, kuten liittymänumeroita, yhteyksien ajankohtia sekä kestoja. Tunnistamis- ja paikkatietoja käsitellään edellä lueteltujen toimenpiteiden edellyttämän ajan. Tämän sopimuksen tehnyt asiakas vastaa siitä, että henkilö, jolle hän on luovuttanut DNA TV -liittymän tai sovelluksen käyttöön, suostuu vastaanottamaan tämän sopimuksen mukaisia markkinointiviestejä. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa antamansa suoramarkkinointilupa ilmoittamalla siitä DNA Asiakaspalveluun.

6. Muut ehdot ja voimassaolo

Nämä erityisehdot tulevat voimaan 1.4.2018. Nämä ehdot korvaavat 28.8.2017 päivätyt DNA TV -sovelluksen erityisehdot. Palveluun sovelletaan näiden ehtojen lisäksi kulloinkin voimassa olevia DNA yleisiä sopimusehtoja kuluttaja-asiakkaille. Luethan myös DNA TV -palvelun tietosuojaselosteen.

Läs också: special villkor för applikationen DNA TV
Read also: special terms and conditions applicable to DNA TV application

DNA TV -sovelluksen tietosuojaseloste

Yleistä

Tässä dokumentissa selitetään DNA TV -sovellusta koskevat periaatteet ja käytännöt, joita DNA noudattaa asiakkaiden yksityisyyden suojan, viestinnän luottamuksellisuuden ja oikeusturvan varmistamiseksi. DNA kerää ja käsittelee automaattisesti tilausta ja palvelun käyttöä koskevia tietoja tämän tietosuojakäytännön mukaisesti asiakkaan tilatessa DNA TV-liittymän tai DNA TV -sovelluksen tai asentaessa päätelaitteelleen DNA TV -sovellusta koskevan ohjelmiston. Henkilötietojen käsittely perustuu asialliseen yhteyteen eli asiakkaan ja DNA:n väliseen sopimukseen, palvelun käytön tai rekisteröitymisen yhteydessä saatuihin tietoihin tai asiakkaan itsensä antamaan suostumukseen. DNA päivittää tätä tietosuojakäytäntöä toimintansa ja DNA TV -sovelluksen kehittymisen myötä ja kehottaa asiakasta säännöllisesti tarkistamaan uusimman tietosuojakäytännön.

Tietojen kerääminen ja käyttö

DNA käsittelee asiakasta ja palvelua koskevia tietoja. Näitä tietoja kootaan eri tavoin, esimerkiksi asiakkaan syöttäessä tietojaan DNA:n verkkosivuille ja käyttäessään palvelua DNA kerää tietoina mm. nimi-, osoite-, puhelinnumero-, sähköpostiosoite-, suoramarkkinointikielto ja -suostumustiedot, tilaus-, toimitus-, sopimus- ja laskutustiedot, ikä-, syntymäaika-, asuinpaikkatiedot sekä muut tallennettavat, asiakkaaseen yhdistettävissä olevat tiedot. DNA käyttää näitä henkilötietoja esimerkiksi rekisteröitymisen, tilauksen ja maksujen käsittelyssä sekä asiakasyhteydenotoissa. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös muista lähteistä saatavista tiedoista, kuten palvelun kautta saatavilla olevien kolmannen osapuolen palveluista, Väestörekisteristä, Itella Oyj:n rekisteristä, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä sekä vastaavista muista julkisista rekistereistä.

Asiakkaan käyttäessä DNA TV -sovellusta, DNA seuraa ja kerää tietoa palvelun käytöstä. Tällaisia tietoja ovat muun muassa käyttöhetken päivämäärä-, kellonaika- ja ip-osoitetieto, maksuhistoriatiedot, mitä sisältöä palvelun kautta katsotaan, tietoa koskien verkon ja päätelaitteen suorituskykyä, yksilöivät laitetiedot (esim. laitetunnus), käyttöjärjestelmä, kielivalinta tai mitä DNA TV -sovelluksen versiota käytetään.

DNA käyttää näitä tietoja mm. seuraaviin käyttötarkoituksiin: (a) voidakseen varmistaa DNA TV -sovelluksen toiminnan ja ylläpidon sekä tarjotakseen asiakkaalle niitä tuotteita ja palveluita, jotka asiakas on tilannut DNA TV -liittymään tai sovellukseen liittyen (b) kehittääkseen uusia tuotteita, palveluja ja palvelutarjontaa asiakkaille. Tietoja käytetään myös laskutukseen, saatavien valvontaan ja perintään sekä mahdollisten väärinkäytösten ehkäisemiseen ja tutkintaan (c) asiakassuhteen hoitamiseen, DNA TV -liittymän tai sovelluksen kehittämiseen vastaamaan asiakkaan kiinnostuksen kohteita ja tarjotakseen asiakkaalle DNA TV -liittymää tai sovellusta koskevia yleisiä tai yksilöityjä tarjouksia (d) voidakseen vastata asiakaspalvelulle esitettyihin kysymyksiin ja toiveisiin nopeasti ja tehokkaasti (e) palvelun käytön analysointiin ja tilastointiin (f) DNA TV -liittymän tai sovelluksen tekijänoikeuksin suojatun sisällön suojaamiseen.

Henkilötietojen luovuttaminen

DNA voi luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille voimassa olevan lain sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Osa palvelusta saattaa sisältää katseluoikeuden internetissä toimivaan ohjelmasisältöön. Näissä tapauksissa ja siinä laajuudessa kuin se on palvelun toteuttamiseksi välttämätöntä, DNA voi luovuttaa ohjelmasisällön katseluoikeuden vahvistamiseksi tarpeen olevat asiakkaan yksilöintitiedot sisältöä tai sen osaa tuottavalle kolmannelle osapuolelle. Tällaisia tietoja voivat olla esim. sähköpostiosoite ja/tai postinumero.

DNA voi myös käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä, lisäksi tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita DNA:n alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. Mikäli DNA käsittelee tietoja EU/ ETA-alueen ulkopuolella, riittävästä tietosuojan tasosta huolehditaan Suomen lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tietoja voidaan käyttää DNA:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten sekä DNA:n yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden markkinointiin kuten sähköiseen tai suoramarkkinointiin sekä markkinoinnin kuten sähköisen suoramarkkinoinnin ja muun suoramarkkinoinnin kohdistamiseen, markkinatutkimuksiin ja markkinointikilpailujen järjestämiseen.

Turvallisuus

DNA huolehtii DNA TV -sovelluksen tietoturvasta soveltaen erilaisia menettelytapoja, jotka ovat tarkoituksenmukaisessa suhteessa uhkien vakavuuteen, tekniseen kehitystasoon ja kustannuksiin. Hallintayhteydet palvelimiin sekä ostotapahtumiin ja laskutusaineiston yhteydessä tapahtuva asiakastietojen siirto tapahtuvat suojattuja yhteyksiä käyttäen. Valitettavasti minkään tietoturvajärjestelmän ei voida taata olevan täysin turvallinen tai virheetön. Asiakkaan on itse huolehdittava omasta tietoturvasta tarkoituksenmukaisella tavalla, esim. käyttämällä päätelaitteita huolellisesti ja valvomalla niiden käyttöä sekä huolehtimalla ajantasaisten virus- ja palomuuripalveluiden käytöstä ja käyttöjärjestelmien päivityksistä.

Jos asiakas käyttää salasanoja, henkilötunnusta tai muita erityisiä tunnuksia DNA TV -sovelluksessa, niiden suojaaminen on asiakkaan vastuulla. DNA tiedottaa palvelun tietoturvaan liittyvistä toimenpiteistä ja muista tietoturvaan liittyvistä seikoista tarkoituksenmukaisella tavalla ja mahdollisuuksien mukaan, esim. internetsivuilla tai asiakastiedotteilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt ja nimetyt henkilöt. Koko DNA:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Asiakassuhteen päätyttyä tiedot poistuvat rekisteristä heti kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen ja viimeistään lain edellyttämän määräajan päätyttyä.

Tarkastus- ja tiedonsaantioikeudet

Asiakkaalla on oikeus pyytää virheellisen tiedon korjaamista. Tiedot korjataan rekisteröidyn ilmoituksen mukaisesti ajantasaisiksi viipymättä. Asiakkaalla on Henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä asiakasta koskevia henkilötietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioita hoitavalle henkilölle kohdassa ”Rekisterinpitäjä” mainittuun osoitteeseen.

Rekisterinpitäjä

DNA Oyj, PL 10, 01044 DNA.
Käyntiosoite Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki.
Y-tunnus 0592509-6.
Puhelin: vaihde 044 0440,
asiakaspalvelu 044 144 044.
Yhteyshenkilörekisteriä koskevassa asiassa:
Jyrki Kinnunen, jyrki.kinnunen@dna.fi

 

DNA Oyj pidättää oikeuden tietojen muutoksiin.