DNA TV -sovelluksen erityisehdot

1. Yleistä

DNA TV -sovellus on suomalaisille kuluttaja-asiakkaille (jäljempänä ”käyttäjä” tai ”asiakas”) tarkoitettu tietoverkossa toimiva TV-palvelu, johon on mahdollista liittää TV-ohjelmien tallennuspalvelu. DNA TV:n kautta on mahdollista katsoa suoratoistona televisiokanavia sekä myös tilata ja käyttää maksullisia lisäpalveluita, kuten maksullisten kanavien suoratoistoa, ohjelmakirjastoja ja elokuvavuokrausta.

DNA TV tarjoaa myös TV-kortin antenni- ja kaapeliverkosta katsottaviin maksullisiin televisiokanaviin. TV-ohjelmien tallennuspalvelu mahdollistaa kulloinkin palvelussa olevien maksuttomien kanavien ja niillä esitettävien TV-ohjelmien tallentamisen ja katselun Suomessa.
Käyttämällä DNA TV -sovellusta (jäljempänä myös ”palvelu”), käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua näiden erityisehtojen puitteissa. Mikäli käyttäjä ei sitoudu näihin ehtoihin, tulee käyttäjän välittömästi lopettaa palvelun käyttöönotto tai käyttö.

2. DNA TV -sovelluksen palvelukuvaus

DNA TV -sovelluksen voi ostaa osana DNA:n tuotepakettia, kuten DNA TV-liittymää, tai laitteen kanssa tai omana palvelunaan, jolloin käyttäjä voi ottaa pelkästään palvelun käyttöönsä ostamalla palvelua koskevan ohjelmiston päätelaitteeseen (mm. älypuhelin, tabletti).

Palvelu sisältää virtuaalisen viestintä- ja tallennuslaitteen. Palvelu vastaanottaa televisiosignaalin samanaikaisesti alkuperäisen lähetyksen kanssa lähetystä muuttamatta. Lisäksi palvelu voi sisältää tallennuspalvelun osana palvelua tai lisämaksusta lisäpalveluna, jonka avulla käyttäjä voi tallentaa valmistamansa ohjelmakappaleet virtuaaliselle tallennuslaitteelle ja katsoa tallenteet valitsemanaan ajankohtana. Käyttäjän on mahdollista katsoa tallentamaansa ohjelmaa enintään kahden vuoden ajan sen tallennushetkestä, ennen 1.7.2015 päivämäärää tallennetut ohjelmat poistuvat automaattisesti tallennustilasta 30.6.2017.

Tallentamiseen, tallenteiden säilytysaikaan, ohjelmiin, kanaviin tai käytettäviin laitteisiin liittyvät ominaisuudet ja rajoitukset voivat muuttua sopimuksen aikana. TV-ohjelmien tallentaminen voi olla estetty joidenkin palvelussa näkyvien kanavien osalta tekijänoikeudellisista syistä. Tallennetuissa ohjelmissa voi olla mainoksia, jotka ovat voineet muuttua lähetyshetken mainoksista, lisäksi mainonnan ohittaminen voi olla estetty tai rajoitettu.

DNA TV -sovellus toimii langattoman lähiverkon (WLAN) ja liikkuvan laajakaistayhteyden kautta. Palvelu siirtää huomattavia datamääriä ja DNA suosittelee, että käyttäjällä on palvelua käyttäessään kiinteähintainen tiedonsiirtopalvelu. Käyttäjä vastaa palveluun kuulumattomien osien (esim. tiedonsiirto-palvelu/laajakaistaliittymä ja/tai päätelaite) hankinnasta ja maksuista, jos palvelua ei ole hankittu osana DNA laajakaista-, liikkuva laajakaista tai muuta kiinteähintaista tiedonsiirtopalvelua.

Ylläpitopalvelulla tarkoitetaan palvelun tuottamiseen liittyvää säilytystilaa sekä siihen liittyviä tietoverkkopalveluita. Ohjelmistolla tarkoitetaan tietokone- ja matkapuhelinohjelmia, joita käytetään palvelun yhteydessä. Ohjelmalla tarkoitetaan sekä lähde- että konekielisessä muodossa olevia ohjelmia.

DNA TV -sovellus toimitetaan sellaisena kuin se on; -ehdolla ja ainoastaan ei-kaupallista, yksityistä käyttöä varten. Paitsi milloin laissa on toisin säädetty, DNA ei anna minkäänlaista takuuta palvelun ja/tai ohjelmiston virheettömyydestä, luotettavuudesta eikä sen sisällöstä muutoinkaan. DNA ei ole vastuussa käyttäjän päätelaitteeseen tallentaman sisällön säilymisestä, häviämisestä tai tallentamisen epäonnistumisesta.

Palvelua kehitetään jatkuvasti ja DNA:lla on oikeus tuottaa palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla, muuttaa palvelun ominaisuuksia (esim. tallennustilan määrää, tallennettavissa olevia kanavia, tallenteiden vanhentumisaikoja) ja sisältöä tai poistaa osia niistä. DNA tekee DNA TV -sovelluksesta parhaansa mukaan vikasietoisen, mutta johtuen päätelaitteiden, matkaviestin- ja internetverkkojen, televisiosignaalin ja siihen liittyvien ääni- ja tekstitiedon tallentamiseen tai mistä tahansa edellä mainittuihin tai muissa osissa tapahtuviin mahdollisiin häiriöihin liittyvien ongelmien johdosta, ei DNA voi taata palvelussa täysin häiriötöntä toimintaa. Yleisesti ottaen DNA TV -sovelluksen laatutaso voi vaihdella. Palvelussa voi esiintyä lyhytaikaisten, tilapäisten häiriöiden, keskeytysten tai ruuhkatilanteiden lisäksi esimerkiksi pidempiä keskeytyksiä ja häiriöitä. Lähetyskatkoja voi aiheutua esimerkiksi kolmannesta osapuolesta johtuvista syistä kuten sisällön lähettämistä koskevista rajoituksista. DNA ei vastaa televisio-ohjelmien tai -kanavien tai muiden palveluiden sisällöstä eikä ohjelmatiedoista.

DNA TV -liittymä tai kanavapaketti- tai kolmansien osapuolien sisältöpalveluissa voi olla tarjolla sisältöä, johon on asetettu ikäraja tai aineisto voi sisältää lapsen kehitykselle haitallisia kuvaohjelmia tai epäsiveelliseksi tai loukkaavaksi tulkittavaa sisältöä. Kaikkia palveluissa tarjolla olevia ohjelmia ei ole luokiteltu ja merkitty Suomen lain mukaisesti.

3. DNA TV -sovelluksen käyttäminen

Käyttäjän tulee olla täysivaltainen tai hänellä tulee olla huoltajansa hyväksyntä käytölleen. Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua yksityisessä käytössään ja hänellä tulee olla palvelujen hyödyntämiseen kykenevä päätelaite ja -liittymä suomalaiselta matkapuhelinoperaattorilta.

Palvelun käyttämiseksi tarvittavat käyttäjätunnukset, salasana sekä PIN-koodi ovat henkilökohtaisia. Käyttäjä vastaa palvelun käyttäjä- tunnuksen ja salasanan sekä PIN-koodin asianmukaisesta käytöstä. Käyttäjä käyttää palveluita omalla vastuullaan ja omalla kustannuksellaan. Vastuuseen sisältyy myös käyttöön tarvittavien välineiden ja tiedonsiirron kustannusvastuu, kuten matkapuhelinoperaattorien perimät tiedonsiirtomaksut. Käyttäjätunnuksen, salasanan tai PIN-koodin luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan DNA:lle välittömästi, mikäli palveluun liittyvä käyttäjätunnus ja salasana on joutunut kolmannen osapuolen haltuun.

Palvelun sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet kuuluvat DNA:lle tai kolmannelle osapuolelle. Käyttäjällä on oikeus tehdä ohjelmasisällöstä teoskappaleita vain omaa yksityistä käyttöä varten. Käyttäjällä ei ole oikeutta esittää palvelua julkisesti tai lähettää palvelua edelleen kolmansille. DNA ei vastaa televisio-ohjelmapakettien tai -kanavien tai kolmansien osapuolien palveluiden sisällöstä tai niihin liittyvistä ohjelmatiedoista.

Käyttäjä on velvollinen maksamaan palvelusta sovitut tai kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut. Käyttäjän vastuu on riippumaton siitä, onko hän itse käyttänyt palvelua tai antanut palvelun toisen käyttöön. Jos käyttäjä ei maksa laskua tai maksaa sen vain osittain, DNA:lla on oikeus sulkea palvelu yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Käyttäjällä ei ole palvelun yhteydessä tilatuille maksullisille lisäpalveluille (esim. vuokraelokuville) peruutusoikeutta sen jälkeen kun maksullisen lisäpalvelun suorittaminen on käyttäjän tilauksen johdosta aloitettu. Kaikkien sisältöpalveluiden osalta DNA ei vastaa kolmansien osapuolien sisältöpalveluista, sovelluksista, niiden sisällöstä tai kuvaohjelmalain mukaisesta luokittelusta, eikä DNA:lla ole mitään kontrollia eikä välttämättä mitään näkyvyyttä asiakkaan sovelluksia koskeviin palveluihin, tilauksiin tai näitä koskeviin maksuihin.

Palveluita käytettäessä DNA:lle välittyy tietoa käyttäjästä tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla.

4. Tietoturva

Palvelun lisäksi käyttäjä voi tilata lisämaksullisia palveluja. Käyttäjä vastaa käyttämiensä laitteiden, järjestelmien ja tietoliikenteen tietoturvasta sekä toiminnasta itse.

DNA voi tietoturvasyistä keskeyttää palvelun tuottamisen verkon tai palvelinympäristön ylikuormittumisen estämiseksi tai vastaavasta muusta vakavasta uhasta suojautuakseen. DNA pidättää itsellään oikeuden rajoittaa palvelun toimintaa, mikäli tämä on tarpeen samasta syystä, taikka esimerkiksi virustorjunnan tai muun vastaavan syyn vuoksi. DNA ei vastaa mistään vahingoista, jotka johtuvat välittömästi taikka välillisesti tässä kohdassa johtuvista toimenpiteistä. DNA tiedottaa palvelun tietoturvaan liittyvistä toimenpiteistä ja muista tietoturvaan liittyvistä seikoista tarkoituksenmukaisella tavalla ja mahdollisuuksien mukaan, esim. internetsivuilla tai asiakastiedotteilla.

5. Markkinointi ja asiakastiedotus

DNA TV -liittymän ostamisen edellytyksenä on markkinointiluvan antaminen sähköistä suoramarkkinointia varten. Markkinointiluvasta ilmoitetaan ostamisen yhteydessä ja sopimuslomakkeella. Markkinointiluvan antaneet asiakkaat saavat säännöllisesti ajankohtaista tietoa DNA:n ja sen yhteistyökumppaneiden tuotteista, asiakaseduista ja tarjouksista esimerkiksi tekstiviestillä, multimediaviestillä ja/tai sähköpostilla. Markkinoinnissa voidaan hyödyntää matkaviestinverkon paikka- ja päätelaitetietoja sekä viestintään ja palveluiden käyttöön liittyviä muita tunnistamistietoja, kuten liittymänumeroita, yhteyksien ajankohtia sekä kestoja. Tunnistamis- ja paikkatietoja käsitellään edellä lueteltujen toimenpiteiden edellyttämän ajan. Tämän sopimuksen tehnyt asiakas vastaa siitä, että henkilö, jolle hän on luovuttanut DNA TV -liittymän tai sovelluksen käyttöön, suostuu vastaanottamaan tämän sopimuksen mukaisia markkinointiviestejä. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa antamansa suoramarkkinointilupa ilmoittamalla siitä DNA Asiakaspalveluun.

6. Muut ehdot ja voimassaolo

Nämä erityisehdot tulevat voimaan 1.5.2017. Nämä ehdot korvaavat 1.6.2016 päivätyt DNA TV -sovelluksen erityisehdot. Palveluun sovelletaan näiden ehtojen lisäksi kulloinkin voimassa olevia DNA yleisiä sopimusehtoja kuluttaja-asiakkaille. Luethan myös DNA TV -palvelun tietosuojaselosteen.