Tietosuoja ja rekisteriselosteet

DNA Oyj:n asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

DNA Oyj

PL 10
01044 DNA

Läkkisepäntie 21
00620 Helsinki

Y-tunnus 0592509-6
Vaihde: 044 0440
Asiakaspalvelu: 044 144 044

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Seppo Pekonen, tietosuojavastaava
puh. 044 0440 (DNA Oyj:n vaihde)

Rekisterin nimi

DNA:n asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Asiakassuhde

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteritietoja voidaan käyttää DNA Oyj:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden (jäljempänä yhdessä DNA) ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tarjonnan kohdistamiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä markkinatutkimukseen ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisteritietoja voidaan käyttää DNA:n ja asiakkaan väliseen markkinointiin (ml. sähköinen suoramarkkinointi) ja sen kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa. Markkinointi voi koskea myös DNA:n kumppaneiden tuotteita tai palveluita. Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi.

Asiakkaan ottaessa yhteyttä asiakaspalveluun puhelut voidaan nauhoittaa ja muu viestintä, kuten sähköposti- tai tekstiviestit tallentaa. Nauhoitettua tai muuten tallennettua viestintää voidaan käyttää asiakaspalvelutapahtumien todentamiseen ja asiakaspalveluhenkilöstön koulutukseen. Tallenteet tuhotaan, kun niitä ei enää tarvita edellä mainittuihin tarkoituksiin. Ainoastaan asiakastietojen käsittelyyn oikeutetut henkilöt käsittelevät tallennettua viestintää.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää DNA:n asiakkaista ja DNA:n palveluiden käyttäjistä seuraavia tietoja:

Asiakkaan perustiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kielitiedot, henkilötunnus ja asiakastunnus tai -tunnukset

 • Mahdollisen käyttäjän nimi- ja osoitetiedot ja syntymäaika
 • Yritysasiakkailta yrityksen yhteyshenkilön ja käyttäjien tiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä tehtävä ja asema yrityksessä)
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilatut liittymät, palvelut, laitteet, sopimussuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärä, liittymän ja palveluiden avaus- ja irtisanomispäivämäärät, tilauksen arvo, tilaus- ja toimituspäivä, peruutus- ja palautustiedot, mahdollinen rekisteröityminen etusopimukseen, MatkaTV -palvelun käyttäjätunnus, SIM-kortin numero, päätelaitteen IMEI-koodi tai muu vastaava tunniste, palvelujen käyttö- ja saatavuusosoite
 • Asiakashistoria kuten palvelumuutokset, asiakkaan yhteydenotot, tarjous-, tilaus- ja sopimustiedot
 • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • Asiakaspuheluiden nauhoitus ja muun asiakaspalvelutilanteeseen liittyvän viestinnän tallennus
 • Laskutustapatieto, laskutusyhteystiedot ja muut laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Luettelotietojen julkaisukielto
 • Asiakkaan itsensä antamat tai muutoin asiakkaan suostumuksella kerätyt lisätiedot (esim. asiakaskyselypalautteet, asiakkaan mielenkiinnon kohteet)
 • Eri palveluissa ja kanavissa tapahtuvan viestinnän ja palvelu- ja sisältökäytön käyttö- ja asiointitiedot (esim. palvelun ominaisuuksien käyttö-, haku- ja selaustiedot)
 • Rekisterin sisältämistä tiedoista koostetut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta relevantit asiakasta koskevat tiedot

Rekisteritietojen tietolähde

Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä, palveluita käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä tai rekisteröidyn suostumuksella (esim. evästeitä käyttämällä). Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää väestörekisteristä, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä sekä muista kolmansien osapuolten rekistereistä.

Tietojen luovutus

DNA voi luovuttaa rekisteritietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Rekisteritietoja voidaan luovuttaa säännönmukaisesti tilaajaluettelossa ja numeropalveluissa julkaistavaksi, ellei asiakas ole julkaisemista kieltänyt.

Tietojen käsittelyn teknisen tai operatiivisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita DNA:n alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. DNA voi myös käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tällöinkin DNA huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Asiakasrekisterin luottamuksellisuus

Koko DNA:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Asiakassuhteen päätyttyä asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on henkilörekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

DNA Oyj
PL 10
01044 DNA

Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee DNA:n asiakasrekisterin rekisteritietoja.

DNA Oyj:n suoramarkkinointirekisterin rekisteriseloste (kuluttaja-asiakkaat)

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

DNA Oyj

PL 10
01044 DNA

Läkkisepäntie 21
00620 Helsinki

Y-tunnus 0592509-6
Vaihde: 044 0440
Asiakaspalvelu: 044 144 044

REKISTERIASIOITA HOITAVA YHTEYSHENKILÖ

Seppo Pekonen, tietosuojavastaava

puh. 044 0440 (DNA Oyj:n vaihde)

REKISTERIN NIMI

DNA:n suoramarkkinointirekisteri (kuluttaja-asiakkaat)

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Rekisteröidyn suostumus ja/tai henkilötietolain 19 §:n 1 momentin 2 kohta

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää DNA Oyj:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden (jäljempänä yhdessä DNA) suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin ja niiden kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa. Markkinointi voi koskea myös DNA:n kumppaneiden tuotteita tai palveluita. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi.

 REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja: Nimi, arvo tai ammatti, ikä tai syntymävuosi, sukupuoli, äidinkieli, osoite-, ja muut yhteystiedot, toivotut yhteydenpitomuodot, suoramarkkinointilupa ja -kieltotiedot, yksi markkinointiin liittyvä rekisteröityä koskeva muu tunnistetieto sekä tietojen muutostiedot.

REKISTERITIETOJEN TIETOLÄHDE

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyn suostumuksella erilaisiin markkinointiarpajaisiin tai -kilpailuihin, mielipide- tai markkinatutkimuksiin tms. osallistuttaessa, DNA:n palveluihin rekisteröidyttäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä tai rekisteröidyn suostumuksella (esim. evästeitä käyttämällä). Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös DNA:n muista rekistereistä, väestörekisteristä, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekisteristä sekä muista kolmansien osapuolten rekistereistä.

TIETOJEN LUOVUTUS

DNA voi luovuttaa rekisterin sisältämiä voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietojen käsittelyn teknisen tai operatiivisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita DNA:n alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. DNA voi myös käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tällöinkin DNA huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

REKISTERIN LUOTTAMUKSELLISUUS

Koko DNA:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin rekisterin sisältämiin henkilötietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

 TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on henkilörekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

DNA Oyj
PL 10
01044 DNA

Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee DNA:n kuluttaja-asiakkaiden suoramarkkinointirekisterin rekisteritietoja.

Evästeiden käyttö

Sivustolla käytettävät evästeet

DNA:n verkkopalveluissa kerätään käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka Internet-selain tallentaa päätelaitteeseen, eikä se vahingoita käyttäjän päätelaitetta. Sen sisältämän anonyymin tunnisteen avulla voimme arvioida sivustojen tavoittavuutta ja mm. tunnistaa palveluun palaavat selaimet.

Evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla voidaan kerätä, käsitellä ja analysoida tietoja sivuston käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista sivuihin liittyvistä tilastotiedoista. Pyrkimyksenämme on näin kehittää sivustoa ja palvelua käyttäjiä yhä paremmin palvelevaksi. Kun käyt DNA:n www- tai mobiilisivustoilla, tallentuu siitä DNA:lle sinuun tai päätelaitteeseesi liitettäviä selailutietoja kuten IP-osoite, laitteen käyttöjärjestelmä ja malli, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto, internetselaimen tyyppi ja versio, verkkosivu jolta siirrytty DNA:n sivuille, ja selailuhistoria.

Mikäli et rekisteröidy ja kirjaudu sisään palveluihimme, sinua ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla saatua tietoa on mahdollista liittää lainsäädännön puitteissa käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin.

Evästeillä kerättyjä tietoja käytetään DNA:n käyttämissä Google Analytics Advertising Features -toiminnoissa. Nämä toiminnot sisältävät tai saattavat sisältää seuraavat ominaisuudet: Remarketing with Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, DoubleClick Platform integrations sekä Google Analytics Demographics and Interest Reporting.

Evästeet ja kohdennettu mainonta kolmansien osapuolien sivuilla

Evästeitä hyödynnetään myös DNA:n mainonnan kohdentamiseen kolmansien osapuolien sivustoilla. DNA toimii yhteistyössä verkkomainonnan teknologiaan erikoistuneiden yritysten kanssa. Näiden yhteistyökumppanien evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla keräämien tietojen perusteella voidaan arvioida DNA:n mainonnan tehokkuutta sekä kohdentaa DNA:n mainoksia aiemman verkkokäyttäytymisen ja muiden tekijöiden perusteella niille verkon käyttäjille, joita DNA:n mainokset todennäköisesti kiinnostavat eniten. Kohdentamisessa voidaan tällöin hyödyntää myös dna.fi -sivuston ulkopuolisilta sivustoilta kerättyä käyttäytymistietoa.

Evästeiden ja kohdennetun mainonnan estäminen

Voit halutessasi itse hallinnoida, missä laajuudessa suostut evästeiden käyttöön ja mainonnan kohdentamiseen. Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia. Huomaathan, että evästeiden poiston seurauksena sivuston jotkin toiminnallisuudet eivät välttämättä ole käytössäsi. Mikäli et halua, että mainontaa kohdennetaan kiinnostusalueidesi mukaan, voit estää kohdentamisen alempana olevan linkin kautta. Kohdentamisen estämisen jälkeen sinulle näytetään yhtä paljon mainoksia kuin aikaisemmin, mutta mainoksia ei ole valittu kiinnostusalueidesi mukaan. Estä mainosten kohdentaminen.

Tietoa DNA:n asiakkaiden tietosuojasta

Asiakkaidemme yksityisyyden suoja on meille ensiarvoisen tärkeää. Käsittelemme päivittäin asiakkaillemme tärkeitä tietoja ja haluamme olla asiakkaidemme luottamuksen arvoisia. Noudatamme toiminnassamme Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaisten antamia ohjeistuksia.

Tässä yhteenvedossa kerromme:

 • käytännöistä, joita me DNA:lla noudatamme asiakkaidemme ja palveluidemme käyttäjien yksityisyyden suojan ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseksi, 
 • mitä henkilö- ja muita tietoja keräämme ja
 • miten käsittelemme näitä tietoja.

Tietosuojakäytäntöä ei sovelleta muiden yritysten tarjoamiin palveluihin tai verkkosivuihin, vaikka pääsy näihin palveluihin tapahtuisi DNA:n palveluiden kautta.

Miksi asiakastietoa kerätään?

Käytämme asiakastietoja ensisijaisesti palveluidemme tekniseen toteutukseen ja asiakassuhteen hallintaan kuten esimerkiksi laskutukseen. Keräämme asiakkaistamme tietoja myös parantaaksemme asiakaskokemusta ja pystyäksemme kehittämään palveluistamme entistä parempia. Samalla voimme kohdistaa palvelujamme vastaamaan paremmin asiakkaidemme yksilöllisiä mieltymyksiä.

Mitä tietoja DNA kerää ja miten?

Asiakkaista kertyy meille tietoja monin eri tavoin. Tallennamme tietoja esimerkiksi sopimuksen teon, kilpailujen, kampanjoiden tai tutkimusten yhteydessä. Asiakkaasta tallentuu tietoa myös palveluita käytettäessä, asiakkaan ollessa yhteydessä asiakaspalveluumme tai kun asiakas käy nettisivuillamme.

Miten tietosuojasta ja yksityisyydestä huolehditaan?

Asiakkaidemme yksityisyys on meille ensiarvoisen tärkeää. Tarjoamme palveluita toimialalla, jossa tietojärjestelmät ovat osa liiketoiminnan ydintä, ja asiakkaiden tietosuoja on oleellinen osa toimintaamme. Siksi varmistamme, että tietoturvamme on aina korkealla tasolla. Asiakkaiden tietoja käsittelevät vain nimetyt työntekijät, joilla on vaitiolovelvollisuus. Tietoja käsitellään aina luottamuksellisesti.

Tietosuojakäytäntöjä koskevat muutokset

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja päivitämme tätä tietosuojakäytäntödokumenttia ilman etukäteistä ilmoitusta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojakäytäntöjemme sisältöön säännöllisesti verkkosivuiltamme.

Asiakasviestintä- ja markkinointikäytäntö

Kysymyksiä ja vastauksia luvanvaraisesta markkinoinnista:

Miksi DNA kerää asiakkailtaan sähköisiä markkinointilupia?

Haluamme palvella asiakkaitamme mahdollisimman monipuolisesti ja yksilöllisesti. Myös sähköisten asiointikanavien avulla. Sähköinen suoramarkkinointi edellyttää vastaanottajan antamaa suostumusta. Jos asiakas on kieltänyt markkinoinnin, hän voi kuitenkin vastaanottaa laskut ja palveluviestit. Asiakas vastaa siitä, että liittymän käyttäjä suostuu vastaanottamaan näiden ehtojen mukaisia markkinointiviestejä.

Millaisia viestejä DNA lähettää, kun annan luvan sähköiseen markkinointiin?

DNA tekee sähköistä markkinointia esimerkiksi sähköpostitse, tekstiviestillä ja personoimalla viestejä verkkopalveluissa. Meille markkinointi on myös parempaa asiakaspalvelua. Esimerkkejä:

 • Kun asiakas ostaa uuden palvelun, lähetämme siihen liittyviä käyttöönotto-ohjeita ja muita vinkkejä palvelun käyttöön.
 • Jos tuotteesta tai palvelusta tulee uusi parempi versio, haluamme tarjota omille asiakkaillemme mahdollisuuden päivittää tuotteet uuteen ja parempaan. Katso esimerkki.
 • Jos johonkin tuotteeseen voi valita lisäpalvelun, joka on hyödyllinen, haluamme suositella niitä asiakkaillemme. Katso esimerkki.
 • Haluamme viestiä asiakkaille keskittämiseduista, muista asiakaseduista sekä hyvistä tarjouksista, joista asiakas oikeasti hyötyy. Katso esimerkki.

Millaisia viestejä saan sähköisesti, vaikka en antaisi lupaa sähköiseen markkinointiin?

Lähetämme asiakassuhteeseen liittyviä viestejä. Esimerkiksi palveluiden muutokset, palveluun liittyviä uusia käyttömahdollisuuksia, huoltopalvelut, lisävarusteet, uudet maksutavat jne.

Kuinka paljon DNA lähettää sähköisiä viestejä?

Lähetämme keskimäärin kahdesta kolmeen (2-3) sähköpostia kuukaudessa. Tilanteesta riippuen saatamme kuitenkin lähettää useampia viestejä, kuitenkin korkeintaan viisi (5) viestiä kuukaudessa. Esimerkiksi palvelun käyttöönottovaiheessa lähetämme viestejä, joissa on ohjeita palvelun käyttöönottoon.

Luovutatteko tietoja ulkopuolisille?

DNA ei luovuta asiakastietoja kolmansille osapuolille, mutta markkinointi voi sisältää myös DNA:n yhteistyökumppaneiden markkinointia (esimerkiksi yhteistyökumppaneilta saatuja asiakasetuja).

Voinko markkinointiluvan peruuttaa?

Voit peruuttaa milloin tahansa ilmoittamalla siitä DNA:lle esim. itsepalvelukanavan tai asiakaspalvelun kautta. Jos kiellät markkinoinnin, voit kuitenkin vastaanottaa laskut ja palveluviestit. Sähköisen markkinointiluvan myötä pystymme palvelemaan sinua monipuolisemmin ja yksilöllisemmin.

DNA Oyj:n markkinointirekisterin rekisteriseloste (yritysasiakkaat)

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

DNA Oyj

PL 10
01044 DNA

Läkkisepäntie 21
00620 Helsinki

Y-tunnus: 0592509-6
Vaihde: 044 0440
Asiakaspalvelu: 044 144 099

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Ari Kuivalainen
puh. 044 0440 (DNA Oyj:n vaihde)

Rekisterin nimi

DNA:n markkinointirekisteri (yritysasiakkaat)

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteröidyn suostumus ja/tai henkilötietolain 19 §:n 1 momentin 3 kohta

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää rekisteröidyn työtehtäviin liittyvään DNA Oyj:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden (jäljempänä yhdessä DNA) suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyk-siin ja niiden kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa. Markkinointi voi koskea myös DNA:n kumppa-neiden tuotteita tai palveluita. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja DNA:n yritysasiakasprospekteista:

• Yrityksen yhteyshenkilön tiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä tehtävä ja asema yrityksessä)
• Mahdollista asiakas- tai asiointihistoriaa koskevat tiedot, kuten yhteydenotot, tarjous-, tilaus- ja sopimus¬tiedot
• Rekisteröidyn itsensä antamat tai muutoin rekisteröidyn suostumuksella kerätyt lisätiedot (esim. rekiste-röidyn ammatilliset kiinnostuksen kohteet)
• Rekisterin sisältämistä tiedoista koostetut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta relevantit rekisteröityä koskevat tiedot
• Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot


Rekisteritietojen tietolähde

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää julkisista lähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta, DNA:n muista rekiste¬reistä, kaupparekisteristä, sekä muista kolmansien osapuolten rekistereistä. Henkilötietoja voidaan kerätä myös suoraan rekisteröidyltä esimerkiksi DNA:n palveluihin rekisteröidyttäessä tai muutoin rekisteröidyn suostumuk¬sella (esim. evästeitä käyttämällä).

Tietojen luovutus

DNA voi luovuttaa rekisterin sisältämiä voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietojen käsittelyn teknisen tai operatiivisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita DNA:n alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. DNA voi myös käyttää alihankkijoita tieto¬jen käsittelyssä. Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tällöinkin DNA huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rekisterin luottamuksellisuus

Koko DNA:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin rekisterin sisältämiin henkilötietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on henkilö-rekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

DNA Oyj
PL 10
01044 DNA

Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee DNA:n yritysasiakkaiden markkinointirekisterin rekisteritietoja.