Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

DNA Oy ("DNA" tai "yhtiö") on suomalainen osakeyhtiö. Emoyhtiö DNA Oy ja sen tytäryhtiöt muodostavat DNA-konsernin. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

DNA:n johtoelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. Päätöksenteossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia ja yhtiöjärjestystä.

DNA noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia muilta kuin sisäpiirihallintoa koskevan suosituksen 51 osalta. DNA noudattaa Helsingin pörssin sisäpiiriohjetta sillä poikkeuksella, ettei yhtiöllä ole julkista sisäpiirirekisteriä, koska se ei ole laskenut liikkeeseen pörssissä listattuja instrumentteja. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavissa internetosoitteessa www.cgfinland.fi.

DNA:n hallintoelimiä ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan tukena konsernin johtamisessa on johtoryhmä.             

 

Selvitys hallinnointi -ja ohjausjärjestelmästä

Vuosi 2015 (pdf)
Vuosi 2014 (pdf)              
Vuosi 2013 (pdf)
Vuosi 2012 (pdf)