Palkitseminen

Palkitseminen

Palkitsemisjärjestelmien tarkoituksena on tukea DNA:n strategista, taloudellista ja operatiivista suuntaa, motivoida sekä palkita yrityksen menestyksestä.

Hallituksen palkkiot

DNA:n yhtiökokous päättää yhtiön hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. DNA:n 31.3.2016 pidetty yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen palkkiot pidetään ennallaan ja ne ovat seuraavat:

  • hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio: 144 000 euroa
  • hallituksen jäsenen vuosipalkkio: 48 000 euroa
  • hallituksen jäsenen kokouspalkkio: 1 050 euroa/kokous/henkilö
  • valiokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio: 1 050 euroa/kokous/henkilö
  • valiokunnan jäsenen kokouspalkkio: 525 euroa/kokous/henkilö

Hallituksen puheenjohtajalla ja hallituksen jäsenellä on oikeus käyttää 40 prosenttia vuosipalkkiostaan yhtiön osakkeiden hankkimiseen. Hankittavat osakkeet arvostetaan niiden antohetken käypään arvoon. Palkkion maksaminen voi tapahtua luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Osakkeiden siirrettävyyteen liittyy ehtoja.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan kokonaisansio sisältää kuukausipalkan, verotettavat edut sekä tulospalkkion.
Toimitusjohtajan irtisanomisaika sopimussuhteesta on sekä yhtiön että toimitusjohtajan puolelta puoli vuotta. Jos sopimus päättyy DNA:sta johtuvasta syystä, toimitusjohtajalla on oikeus saada DNA:lta vuoden kokonaispalkkaa vastaava erokorvaus irtisanomisajan lisäksi.

Toimitusjohtajalla on oikeus jäädä eläkkeelle 60 vuoden iässä. Lisäeläkkeen määräytymisperuste on maksuperusteinen. Toimitusjohtajalla on vapaakirjaoikeus.

Johtoryhmän palkitseminen

Johtoryhmälle maksetaan kokonaispalkkaa, joka sisältää rahapalkan ja verotettavan puhelinedun sekä mahdollisen autoedun. Lisäksi johtoryhmälle maksetaan tulospalkkiota, joka perustuu vuosittain yhtiön hallituksen asettamiin taloudellisiin tavoitteisiin. Yhtiön johtoryhmä kuuluu yhtiön pitkän tähtäimen osakeoptiojärjestelmän piiriin.

DNA:n johtoryhmän jäsenillä toimitusjohtajaa lukuun ottamatta on oikeus jäädä eläkkeelle 62 vuoden iässä. Eläkkeet ovat maksuperusteisia. Johtoryhmän jäsenillä on vapaakirjaoikeus.

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkoista, palkkioista ja pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmistä.

Muun henkilöstön palkitseminen

Yhtiön henkilöstö kuuluu hallituksen vuosittain vahvistaman tavoite- ja tulospalkkiojärjestelmän piiriin. Tämä palkitsemisjärjestelmä perustuu sekä yleisesti yhtiölle että erikseen henkilöille asetettujen henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Osa yhtiön tehtävistä kuuluu erillisten palkitsemisjärjestelmien piiriin, joissa on voimassa oma provisio- tai palkitsemisjärjestelmänsä.

Palkka- ja palkkioselvitys 2015